Categories
สพฐ.

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562

(20 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้งการลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน และการอนุมัติการจบการศึกษา บัลลังก์ โรหิตเสถียร / รายงาน

Categories
สพฐ.

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจการรับนักเรียน ให้เลื่อนการดำเนินการที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

(18 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1181 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. ทั้งนี้ ให้ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้ 1. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ปิดการเรียนการสอน 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 25632. ให้สถานศึกษา จัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครุและบุคลากรทำหน้าที่ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานการดำเนินการกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน4. ให้สถานศึกษาเลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา […]

Categories
สพฐ.

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โรงเรียนปิดการเรียนการสอน 18-31 มี.ค.63 และเลื่อนการรับ-สอบ-มอบตัวไปก่อน

(17 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 4 ข้อ คือ 1. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ปิดการเรียนการสอน 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 25632. ให้สถานศึกษา จัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานการดำเนินการกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน4. ให้เลื่อนการรับนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 เลื่อนไปจนกว่า สพฐ.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป บัลลังก์ โรหิตเสถียรสรุป/รายงาน

Categories
สพฐ.

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

(16 มีนาคม 2563) นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําชับ ติดตาม และแจ้งให้โรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 1. ดําเนินการรับนักเรียนทุกระดับ ให้เป็นไปตามประกาศและปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 25632. การรับสมัคร ให้จัดสถานที่รับสมัครให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด3. การสอบคัดเลือก 3.1 การจัดห้องสอบ หากสถานที่เพียงพอ ควรลดจํานวนนักเรียน : ห้อง 3.2 ห้องสอบมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3.3 จัดบริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้เพียงพอ 3.4 จัดบริการตรวจวัดไข้ หากพบนักเรียนที่มีไข้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาตามที่เห็นสมควร 3.5 ครูที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออยู่ระหว่างการแยกตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการ (14 วัน) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากมีหน้าที่เป็นผู้คุมสอบหรือมีหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครการสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ขอให้เปลี่ยนตัวผู้อื่นมาทําหน้าที่แทน4. การรายงานตัวและการมอบตัว ควรใช้สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก […]

Categories
สพฐ.

ศธ.เอาจริง ครูมัธยมฯ หื่น แลกเกรด สั่งย้าย-สอบสวน-พักใบอนุญาตแล้ว

2 มี.ค. 2563 มีกระแสข่าวดังกล่าวผ่านทางสื่อ Social ต่าง ๆ ทาง twitter กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท และข่าว มติชนออนไลน์ 3 มี.ค. 2563 เลขาธิการ กพฐ. “อำนาจ วิชยานุวัติ” ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เดลินิวส์ ว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว กำชับให้ สพฐ.เร่งดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพราะเป็นนโยบายที่ รมว.ศธ.ให้ความสำคัญกับปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ โดยมอบหมายให้ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมสั่งให้ครูชายรายดังกล่าวย้ายออกจากโรงเรียนมาช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 9 แล้ว โดยเขตพื้นที่ฯ จะรายงานสรุปให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) รับทราบ เพื่อตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงการสืบสวนพบมูลความผิดจริง กศจ.ก็จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของสพฐ.จะเข้าไปดูแลสภาพจิตนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) แจ้งว่า กมว.ได้สั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคนดังกล่าวแล้ว พร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง […]

Categories
สพฐ.

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) ไม่ใช่พื้นที่ทดลอง แต่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. กล่าวในงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี “ปัตตานี” เป็น 1 ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในภาคใต้ชายแดน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ร่วมรับผิดชอบ Smart People Pattani ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Smart City ของจังหวัดปัตตานี ที่จะมีการสร้าง Digital Learning Platform โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และการสร้างพื้นที่เรียนรู้ (Co-Working Space) และมีเป้าหมายให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีทุกโรงเข้าร่วมโครงการ OTW Free WIFI for School เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน เช่น การสร้าง Application การค้าออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ การประชุมยังได้มีข้อเสนอ แนะนำ และชี้ให้เห็นบทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญ […]

Categories
สพฐ.

สพฐ.ประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ปี 2563 ห้ามโรงเรียนรับ แป๊ะเจี๊ยะ พร้อมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

(24 ก.พ.63) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ” เปิดเผยประกาศปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ การรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.63 จับสลาก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 7 มี.ค.63 การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่าง วันที่ 6-10 มี.ค. จับสลากประกาศผลสอบ และรายงานตัววันที่ 15 มี.ค.63 การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ประเภทสอบคัดเลือก (ถ้ามี) กำหนดรับสมัคร วันที่ 21-25 มี.ค. สอบวันที่ 28 มี.ค. ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 1 เม.ย.63 – ประเภทความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัครวันที่ 21-22 มี.ค. สอบหรือคัดเลือก […]

Categories
สพฐ.

ศธ.แถลงข่าวการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

(20 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ / นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัด ศธ. พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. และนางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคมถึง 3 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ “มูลนิธิ สอวน.” เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และเป็นสถานที่ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน […]

Categories
สป. สพฐ.

หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

วันนี้ (11 ก.พ.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือแจ้งหนังสือเวียนไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับมติ ก.ค.ศ. ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยสรุปคือ ยกเว้นให้ผู้สมัครไม่ต้องผ่านการพัฒนาก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก สำหรับการดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และให้ สพฐ.เพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง โดยเนื้อหาหลักสูตรต้องมีการพัฒนาทักษะที่สำคัญ 2 ทักษะ คือ ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาในรายละเอียดของการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เพิ่มอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี และกำหนดให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม สพร.สพฐ.

Categories
สพฐ. เสมา 1

รมว.ศธ.ให้นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

(29 มกราคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง อาทิ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ., นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ., นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน, นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 350 คน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายและแนวทางดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ เน้นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะช่วยต่อยอดปฎิรูปการศึกษาได้อย่างแน่นอน แต่หากต่างคนต่างทำ จะไม่สามารถพาเด็กและเยาวชนไทยไปแข่งขันในเวทีโลกได้ ฝาก สพฐ.ผลักดันการนำระบบ AI […]