รองปลัด ศธ. “วีระ” ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลั

1 2 3 4 5 52