Categories
สป.

ศธ.ซักซ้อมความเข้าใจ เขตติดโรคติดต่ออันตราย และประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ย้ำ รร.เอกชน-นานาชาติ ที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องปิดเรียน 14 วัน

(6 มีนาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตราย และประเทศกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งหน่วยงานที่มีสถานศึกษารับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ดังนี้ 1. เขตติดโรคติดต่ออันตราย ประกอบด้วย เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงมาเก๊าและฮ่องกง) อิตาลี และอิหร่าน 2. ประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถติดตามข้อมูลอัพเดทได้หน้าเว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index_more.php ทั้งนี้ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครู บุคลากร ข้าราชการ นักเรียนและนักศึกษาในทุกหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือแวะผ่าน หรือกลับจากประเทศดังกล่าว […]

Categories
สป.

ศธ.ประชุมร่างระเบียบกระทรวงฯ รองรับการจัดทำทะเบียนนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์

(6 มี.ค.63) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม “พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. จัดโดยสำนักนิติการ สป. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรหลักภายในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรุงเทพมาหานคร และผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ซึ่งเป็นการประชุมพิจารณาร่างระเบียบที่จะรองรับการจัดทำทะเบียนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นางรักขณา ตัณฑวุโฒ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นำรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับระบบทะเบียนนักเรียน โดยมีฐานข้อมูลกลางเชื่อมโยงทั้งระบบ เพื่อความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการจัดการข้อมูล ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบดังกล่าว โดยเห็นชอบในหลักการที่จะยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และกำหนดให้จัดทำทะเบียนนักเรียนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยมีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาเข้าด้วยกัน ให้เป็นระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและลดปัญหาการซ้ำซ้อนของข้อมูลจำนวนนักเรียนได้ เพื่อรองรับกับระบบที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำลังดำเนินการ ซึ่งจะเริ่มใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยสำนักนิติการ สป. ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาและปรับแก้ไขร่างระเบียบดังกล่าว […]

Categories
สป.

ศธ.อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่น 1 หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เน้นย้ำให้ข้าราชการยึดมั่นในหลักจริยธรรม ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

(5 มีนาคม 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมขอให้ข้าราชการทุกคนตระหนักในเรื่องจริยธรรม จิตสำนึก จิตวิญญาณ หรืออุดมการณ์ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ขอให้ทุกคนพัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และมีจิตอาสา อีกทั้งขอให้เน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน เพราะทุกคนคือฟันเฟืองส่วนหนึ่งที่ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลไกระบบราชการในภาพรวมทั้งประเทศ หากฟันเฟืองเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายใต้หลักจริยธรรมของข้าราชการ พึงเป็นคนดีและคนเก่งควบคู่กันไปพร้อมกันแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อชาติบ้านเมืองตามไปด้วย เพราะเมื่อระบบราชการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนก็อยู่ดีมีสุข ประเทศชาติก็เจริญก้าวหน้า สำหรับโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 96 คน ประกอบด้วยข้าราชการจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ […]

Categories
สป.

หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อกลับหรือผ่านจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19

(5 มี.ค.63) สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเดินทางกลับมาจาก หรือเดินทางผ่าน หรือมีเส้นทางแวะผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาด หรือมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจำเป็นต้องสังเกตอาการ ปฏิบัติงานภายในที่พัก 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / รายงาน

Categories
สป. เสมา 3

กศน.เตรียมผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่ม 4.6 ล้านชิ้น คนละ 2 ชิ้นใช้สลับกัน พร้อมผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชน

(4 มี.ค.63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการห่วงใยเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้มีการกักตุนหน้ากากอนามัย และจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดมาก อีกทั้งกำลังการผลิตในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดและบรรเทาปัญหาสุขภาพ ค่าใช้จ่าย จึงได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน. ซึ่งมีการเรียนการสอนวิชาชีพด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า และมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการสอนและผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนจำนวนกว่า 4 ล้านชิ้น รวมทั้งสอนและผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกจ่ายไปพร้อมกันด้วย นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ. และโฆษก ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังสำนักงาน กศน. ดำเนินการมอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัด สั่งการให้ศูนย์ กศน.อำเภอทั่วประเทศ 928 อำเภอ ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย อำเภอละ 5,000 ชิ้น ทำให้ได้หน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนได้มากถึง 4,620,000 ชิ้น โดยได้กำชับให้ศูนย์กศน.อำเภอ ใช้เนื้อผ้าที่ดีมีคุณภาพ สามารถซักทำความสะอาดได้ นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนคนละ 2 ชิ้น เพื่อที่จะได้สลับกันใช้ในแต่ละวัน ให้ตัดเย็บไปด้วย แจกจ่ายไปด้วย […]

Categories
สป.

ปลัด ศธ.หารือแนวทางติดตั้ง Solar Cell ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ

(3 มีนาคม 63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ของสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ ปลัด ศธ. กล่าวว่า ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางทางการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา เนื่องจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาของการดำเนินงาน กศน. ในพื้นที่สูง ห่างไกล และทุรกันดาร พบว่า กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บางแห่งมีความต้องการระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะไม่สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบสายได้ ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และน่าน โดยในเบื้องต้น ได้มอบหมายให้จังหวัดดังกล่าวสำรวจข้อมูลความจำเป็นต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักพลังงาน กระทรวงพลังงาน […]

Categories
สป.

ปลัด ศธ.เป็นประธานลงนามความร่วมมือโครงการ Coaching Teams และ Teams for Education มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาในกรุงเทพฯ

(3 มี.ค. 63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการ Teams for Education (TFE) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ ปลัด ศธ. กล่าวว่า โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการ Teams for Education (TFE) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทุกสังกัด ทั้งในส่วนของ สป. และ สพฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยอย่างน้อยทุกโรงเรียนควรมีคุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งโรงเรียนในกรุงเทพฯ ถือว่าค่อนข้างมีความพร้อมกว่าพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกล ขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มาทำโครงการดี ๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ปลัด ศธ. […]

Categories
สป.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 14.55 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ในการทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 12 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมดุริยางค์ทหารบก กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทค และสมาคมเมโลเดียนจัดขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มหกรรมดนตรีเมโลเดียอนุบาล ครั้งที่ 12 ครั้งนี้ว่า เป็นการเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางดนตรีให้แก่นักเรียนและเยาวชน รวมทั้งให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรี และได้ซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในงานฯ ยังมีการแสดงการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงต่าง ๆ อาทิ แผ่นดินของเรา, When, ชะตาชีวิต, Oh I Say, และยามเย็น นอกจากนี้ มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 ฝั่งโขง โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการแสดงโขน “กลลวงอสุรี […]

Categories
สป.

ผลประชุม ป.ย.ป.ศธ. ครั้งที่ 1/2563

(2 มีนาคม 2563) ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ธีรพงษ์ สารแสน กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ และร่างยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2564) ทั้งนี้ เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปการศึกษา และแผนปฏิรูปประเทศด้านอื่น ทั้ง 11 ด้าน เพื่อให้สามารถสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ จากการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิกา รที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามพันธกิจ 4 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร […]

Categories
สป.

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

(27 ก.พ.63) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีหนังสือถึงองค์กรหลัก ส่วนราชการที่มีสถานศึกษา และผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้ชะลอการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ บัลลังก์ โรหิตเสถียรสรุป/รายงาน