Categories
สป.

ศธ.กำชับหน่วยงานเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจังส่วนราชการในสังกัด เรื่อง มาตรการรักษาปลอดภัยในสถานที่ราชการ ว่า ตามที่มีเหตุการณ์ระเบิดหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนในกรณีดังกล่าว และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวัง พบเห็นสิ่งผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเร่งด่วนนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ นักเรียนและนักศึกษา และติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ขอให้รายงานศูนย์เฝ้าระวังของกระทรวงศึกษาธิการทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-281-7173 หรือ 02-628-6340 และโทรสารหมายเลข 02-280-4272 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงต่อไป

Categories
สป.

รมช.ศธ.กนกวรรณ พร้อมสนับสนุนเขี้ยวเล็บพัฒนาศูนย์วิทย์ฯ บริการประชาชนทุกช่วงวัย

(1 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ศธ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., คณะผู้บริหารสำนักงาน กศน. และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมห้องฉายดาว อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปมาช้านาน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย ทั้งจากงบประมาณที่ได้รับ และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ที่นี่มีจุดเด่น คือ ท้องฟ้าจำลอง ที่บริการความรู้ด้านดาราศาสตร์ และอวกาศได้อย่างน่าสนใจรู้สึกชื่นชมกับแนวคิดของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างยิ่งที่มุ่งพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ อย่างเต็มที่บนข้อจำกัดที่มี ซึ่งที่นี่ยังต้องการการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มการบริการด้านการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพมากขึ้น อาทิ การจัดหาอุปกรณ์มาทดแทนอุปรณ์เดิมที่ชำรุดทรุดโทรมลง การจัดแสดงกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้ชมได้ทุกช่วงวัย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้อย่างพอเพียงยิ่งขึ้น รวมทั้งแผนการพัฒนาโดยการนำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกสบายและเพิ่มความทันสมัยแก่ผู้มารับบริการ เช่น การจองกิจกรรม ระบบการขายบัตรเข้าชม แบบออนไลน์ […]

Categories
สป.

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่กรุงเทพฯ

(1 สิงหาคม 62)​ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนลาซาล พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาซาล : ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ รร.เอกชนที่ประสบผลสำเร็จ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงเรียนลาซาล เขตบางนา กรุงเทพฯ รมช. ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนลาซาลได้ดำเนินการตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งยังมีวิสัยธรรม เพราะเป็นโรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กยากไร้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกศาสนา ถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่างของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ติดขัด โดยเฉพาะเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งในวันที่ 1 ม.ค. 2563 จะมีการเริ่มจัดเก็บภาษีสิทธิ์ในการรับบำเหน็จบำนาญ สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ใกล้เคียงกับหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาศักยภาพของครูจบใหม่ แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนเอกชน เนื่องจากครูไปสอบเข้ารับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนของรัฐ รวมถึงขอให้ครูที่ได้ส่งเงิน ช.พ.ค. มาแล้ว 30 ปีขึ้นไปได้รับเงินคืนโดยไม่ต้องรอให้เสียชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับทราบทั้งหมด […]

Categories
สป.

รมช.ศธ.(กนกวรรณ) ประชุมหารือกับผู้แทน รร.การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

(29 กรกฎาคม 2562) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ / ผู้แทนจากโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เข้าหารือนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นเรื่องการทบทวนปรับอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐในโรงเรียนการกุศล ทั้งนี้ อัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลที่นักเรียนโรงเรียนการกุศลได้รับในปัจจุบัน เป็นอัตราที่คำนวณและประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2545 ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐอัตราใหม่ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) คำนวณมาประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2557  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งในโรงเรียนทั่วไปสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่เพิ่มขึ้นได้ แต่ในโรงเรียนการกุศลซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีปี 2539 กำหนดการอุดหนุนรายบุคคลอัตราร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ  โรงเรียนจึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบกับต้องจัดการศึกษาให้กับผู้ยากไร้ ทำให้เงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอ โดยต้องนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนครูไปแล้วถึงร้อยละ 82 เหลือเงินสำหรับจัดและพัฒนาการเรียนการสอนเพียงร้อยละ 18  กระทบต่อคุณภาพการศึกษา จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนการกุศล ให้ได้รับเท่ากับอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่คำนวณและประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้หาแนวทางในการพิจารณาปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนการกุศลให้เหมาะสมต่อไป “โรงเรียนการกุศล หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นต้น“

Categories
สป.

เสมา 3 รับฟังสมาคม คกก.ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อหารือประเด็นเรื่องสิทธิของผู้เรียนที่เป็นคนไทย สิทธิของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เป็นคนไทย และปัญหาของการบริหารโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะผู้บริหารนำสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ สิทธิของผู้เรียนที่เป็นคนไทย 1. การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเรื่องโครงการอาหารกลางวัน โดยสภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่จัดการศึกษาต่างๆ นักเรียนรวมถึงนักเรียนต่างด้าวได้รับการจัดสรรทุกคน แต่การจัดการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน) กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันเฉพาะนักเรียนเอกชนการกุศล แต่นักเรียนโรงเรียนประเภทอื่นๆที่ได้รับการจัดสรรจะพิจารณาจากภาวะทุพโภชนาการหรือขาดแคลนเท่านั้น ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวันเพียงร้อยละ 28 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคและเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1–ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนไทยทุกคน สำหรับผู้เรียนใดที่ไม่ต้องการรับก็เป็นสิทธิที่ผู้เรียนนั้นจะสามารถทำได้ 2. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  […]

Categories
สป.

ปลัด ศธ.เปิดค่ายเยาวชน “ภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรม” ที่ปัตตานี

ปลัด ศธ. เปิดกิจกรรมอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปัตตานี (27 กรกฎาคม 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ศปบ.จชต. เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปลัด ศธ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการบูรณาการรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระบวนการของกิจกรรมและโครงการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของกลไกล การพัฒนาที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติ เพื่อให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะการอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข […]

Categories
สป.

ศธ.ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(28 กรกฎาคม 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ ศธ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นในเวลา 19.30 น. ณ เวทีหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก บัลลังก์ โรหิตเสถียร /สรุป กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

Categories
สป.

ศธ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ท้องสนามหลวง

(28 กรกฎาคม 2562) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ ศธ. ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นในเวลา 19.30 น. ณ เวทีท้องสนามหลวง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี และจะมีการจัดริ้วขบวนหน่วยงานละ 144 คน แบ่งเป็น 12 แถว ๆ ละ 12 คน เพื่อจัดกลุ่มเป็นตัวอักษรในพิธีถวายพระพร ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จพิธี จะมีการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ด้วย บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป อานนท์ วิชานนท์ / ถ่ายภาพ

Categories
สป.

ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ศธ.จัดงานเฉลิมพระกียรติ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่าง 28-30 ก.ค.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย รมว.ศธ. นำถวายสัตย์ปฎิญาณ พร้อมน้อมนำพระราชกรณียกิจ ดูแลเยาวชน พัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร ลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษา (28 ก.ค.2562) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค.2562 ที่บริเวณโดยรอบ ศธ. โดยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป พร้อมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีสวนสนามลูกเสือเนตรนารี พิธีจุดเทียนพระชัยมงคล และมีการจัดนิทรรศการการให้ความรู้และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ศธ.เข้าร่วม รมว.ศธ . ได้กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฎิญาณตอนหนึ่งว่า “ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด […]

Categories
สป.

สป.ศธ.ประกาศรายชื่อ “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”

(26 กรกฎาคม 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 27 ราย