หมวดหมู่
สป. แผน/ยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประชุมแนวทางประชาสัมพันธ์ ชูความสำเร็จ-ความภาคภูมิใจ ของนักเรียนที่ได้รับทุน สร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่

(24 พฤศจิกายน 2563) นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รัก […]

หมวดหมู่
สป.

ประกาศ ศธ.ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานในที่พัก/บ้าน (Work from Home) ในวันที่ 25 พ.ย.2563

นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รักษาราชการแทนรองปลัดกร […]

หมวดหมู่
สป. แผน/ยุทธศาสตร์

‘สุภัทร จำปาทอง’ กับภารกิจ ‘การศึกษายกกำลัง 2

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563* เผยแพร่ […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค สป.

ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบกลไกการย […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.อนุมัติแนวทางการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ชูศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรพืช และเปิดโอกาสให้เยาวชนศึกษาหาความรู้ทรัพยากรธรรมชาติสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ

ศธ.อนุมัติแนวทางการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.ประชุมเตรียมงาน ‘วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย’ ครบรอบ 99 ปี

(18 พฤศจิกายน 2563) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษ […]

หมวดหมู่
สป. สพฐ.

ปลัด ศธ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่1/2563

(17 พฤศจิกายน 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธ […]

หมวดหมู่
สป.

รองปลัด ศธ.ให้นโยบายสำนักอำนวยการ สป.เน้นเร่งสรรหาอัตรากำลังขาดแคลน บริการที่รวดเร็ว รักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรส่วนกลางและภูมิภาค

นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รักษาราชการแทนรองปลัดกร […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 3

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ หารือ ศธ.ขอรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

(9 พฤศจิกายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่า […]

หมวดหมู่
สป.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียนนักศึกษา ศธ. เห็นชอบแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน ข้อ 4 และ 7

(6 พฤศจิกายน 2563) กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมคณะกรรมการ […]