ศธ.ประชุมจัดทำสรุปผลการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2565

นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายแ... Continue Reading →

รองปลัด ศธ.“สุทิน” มอบโล่หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ปี 65 ย้ำกิจการยุวกาชาดต้องปรับตัวออกแบบกิจกรรมในสังคมยุค Disruption

รองปลัด ศธ. “สุทิน” ย้ำในงานมอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ... Continue Reading →

ปลัด ศธ.ปิดการประชุม “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร จ.ราชบุรี” ย้ำความสำคัญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสำเร็จ

(18 กันยายน 2565, จังหวัดราชบุรี / นายสุภัทร จำปาทอง ปล... Continue Reading →

ปลัด ศธ.เปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร จ.ราชบุรี” ฝากขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต ตอบโจทย์พื้นที่ เติมเต็มเด็กให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ

17 กันยายน 2565, จังหวัดราชบุรี / ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลั... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑