Categories
สกศ.

สกศ.จัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ: ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า

(26 ส.ค. 2562) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ประเด็นสำคัญ รมช.ศธ.มอบนโยบาย– การประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะ นำเสนอประเด็นปฏิรูปการศึกษา– ควรสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง– เด็กๆ ควรรู้เท่าทันวิทย์และเทคโนโลยี แต่ไม่ลืมความเป็นไทย– ครูเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนคิดเป็นระบบ– จะนำร่องหลักสูตร Unplugged Coding พ.ย.นี้ เพื่อฝึกการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน– พร้อมสนับสนุนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมายการศึกษา และนโยบายการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 บทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งของ […]