ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา

สาระสำคัญ

 • ให้แก้ไขนิยามคำว่า “ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
 • การให้มีคณะอนุกรรมการ
 • สมรรถนะทางวิชาชีพครู
 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ
 • การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
 • ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564  ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ได้รับการยกเว้นการใช้ผลการทดสอบ และประเมิน สมรรถะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ดังนั้น ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คือ บุคคลที่เป็นผู้ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ 1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา 4) วิชาชีพครู และผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูเรียบร้อยแล้ว

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

 • การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP Self-Service เข้าเมนู “ใบอนุญาต” ไปที่ “ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครู สำหรับ KSP Bundit” https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice
 • ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28328
 • ประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/11/34396

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานโคเซ็น

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐานโคเซ็น พุทธศักราช 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ “มาตรฐานโคเซ็น” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Technology : NIT) ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. (ต่อเนื่อง 5 ปี)

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2564

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ลงนามโดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยสาระสำคัญคือ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 และมาตรา 9 กำหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ให้สอดคล้องกับ

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
 • กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
 • มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
 • กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 • เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม: กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เผยแพร่ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ที่มา:
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/208/T_0017.PDF

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

เนื่องจากกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา และจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ก่อนครบวาระ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
หรือการศึกษา และจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และผู้ได้รับการขึ้นบัญชี ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้

๑.๑ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ของภาครัฐ คือ รองศาสตราจารย์ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ คณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑.๒ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ของภาคเอกชน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
๑.๓ กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา คือ นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

๒. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชี ดังนี้

๒.๑ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ของภาครัฐ คือ ศาสตราจารย์วิทยา จันทร์ศิลา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒.๒ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ของภาคเอกชน คือ นายวานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.๓ กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา คือ นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้ง กก.สภาการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบแต่งตั้ง นางปัทมา วีระวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลการศึกษา) ในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่ลาออก ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ รายละเอียดตามลิงก์

นอกจากนี้ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคประชาสังคม) ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในวาระเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเสนอ รายละเอียดตามลิงก์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

นอกจากนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำหนดรหัสตัวอักษรโรมันประจำส่วนราชการ (กระทรวงศึกษาธิการใช้ MOE) และรหัสตัวอักษรโรมันประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 4 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 285/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศธ. ให้โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ย้ายไปสังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) คือ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้ย้ายไปสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่งตั้ง พ.ศ.2564 ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ที่มา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/106/T_0013.PDF