Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยของรถยนต์ที่ใช้ในการรับจ้าง รับส่งนักเรียน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบดังกล่าว สาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว เป็นการกำหนดลักษณะของรถโรงเรียนที่จะนำมารับส่งนักเรียน การกำหนดเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น สีของรถซึ่งต้องใช้สีตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด กำหนดหน้าที่ผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียน กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของพนักงานขับรถโรงเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความกับวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงานอ้างจาก ราชกิจจานุเบกษา

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (26 พ.ย.62) ลงนามโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา #ดูคลิปนี้ได้เลย #เข้าใจง่ายๆhttps://www.facebook.com/watch/?v=701880250339044 เลขาธิการคุรุสภาไขข้อข้องใจ ใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับใหม่ มีผลใช้แล้ว !! ฉบับแก้ไข มีผลดีกับครูมาก ■ นาที 1.20 รวม 6 ประเด็นสำคัญในการแก้ไขข้อบังคับใบประกอบวิชาชีพฯ■ นาที 4.20 การปรับและเพดานเงินที่ปรับ กรณีที่หมดอายุ หรือลืมต่อ■ นาที 4.50 ช่องทางการต่อใบอนุญาตออนไลน์■ นาที 6.00 ช่องทางการต่อใบอนุญาตในส่วนกลางและภูมิภาค

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.8ราย

(22 พ.ย.62) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.2562 ดังนี้

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯแต่งตั้งปลัด ศธ.-เลขาธิการ กพฐ.-เลขาธิการ กอศ.

(13 พ.ย.62) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง นายอำนาจ วิชยานุวัติ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ประกาศ […]

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาฯ ตัดโอนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับข้าราชการครู สพฐ.ไปเป็นของ กศน.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การตัดโอนเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา รวมทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 3 (2) และ (4) กำหนดให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนด รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ ภูมิภาคหรือจังหวัด และเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณ และทรัพย์สินของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวง โดยต้องไม่เพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค More Info: ราชกิจจานุเบกษา

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงนามโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษา สาระสำคัญ เป็นการยกเลิกความใน (6) (7) และ (9) ของข้อ 1 ในกฎกระทรวงฉบับเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อกระทำการดังกล่าว (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย (9) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ให้ไว้ ณ […]

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง สอศ.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สอศ.กำหนดเครื่องแบบปฏิบัติการ และเครื่องแบบพิธีการ อาชีวศึกษาเอกชน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การกำหนดลักษณะเครื่องแบบปฏิบัติการ และเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียด: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/205/T_0007.PDF