ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เผยแพร่ประกาศ... Continue Reading →

ประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ป... Continue Reading →

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2566

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ป... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑