ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เผยแพร่ระเบี... Continue Reading →

รมว.ศธ.ตอบกระทู้ถาม “ปัญหาเรื่องการชำระค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19”

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เผยแพร่คำตอ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เผยแพร่ประก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑