ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตรการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เผยแพร่ประก... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา (24 มิถุนายน 2565) เผยแพร่ประกาศคุรุสภา... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เผยแพร่ระเ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เผยแพร่ข้อ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กพฐ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เผยแพร่ประกา... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑