ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สอศ.กำหนดเครื่องแบบปฏิบัติการ และเครื่องแบบพิธีการ อาชีวศึกษาเอกชน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การกำหนดลักษณะเครื่องแบบปฏิบัติการ และเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/205/T_0007.PDF