หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กอศ. เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2563

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เผยแพร่ประก […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หลักเกณฑ์ฯ การกู้ยืมเงิน/การยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่ประก […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ประ […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

คลายล็อกระยะที่ 4 มีผลตั้งแต่ 15 มิ.ย.63 ในส่วนของการศึกษามีอะไรบ้าง

(12 มิถุนายน 2563)  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่ระเบ […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ การให้บริการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็น e-Service

(12 พฤษภาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงาน […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กช.ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ

(๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมก […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง เสมา 1

รมว.ศธ.ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

(1 พฤษภาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศ […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 5, 6

(1 พฤษภาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตาม […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ยังใช้บังคับต่อไปเช่นเดิม ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

(29 เม.ย.2563) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกําหนด ออกตามคว […]