รมว.ศธ.ตอบกระทู้ถาม “ปัญหาเรื่องการชำระค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19”

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เผยแพร่คำตอ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เผยแพร่ประก... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เผยแพร่ระเบ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เผยแพร่คำตอ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กยศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่ระ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานโคเซ็น

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่ระเ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่ระเ... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑