Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด สถานการณ์ฉุกเฉิน

(25 มี.ค.63) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 1. การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง2. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร4. การห้ามกักตุนสินค้า5. การห้ามชุมนุม6. การเสนอข่าว7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์8. มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท9. มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย11. มาตรการป้องกันโรค12. นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ13. คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด14. คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ15. โทษ16. การใช้บังคับ อ้างจาก ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF ขอบคุณกราฟิกสวยๆ จากเพจ ปันโปร

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เผยแพร่กระทู้ถามของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภมูิใจไทย เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยขอให้นายกรัฐมนตรีตอบในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว ตามที่ได้รับรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน 2 ประเด็น คือ วิธีการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วน (เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) *เฉพาะแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระยะเร่งด่วน (เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) อ่านฉบับเต็มได้ที่ ราชกิจจานุเบกษาบัลลังก์ โรหิตเสถียรสรุป/รายงาน

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน 4 ฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เผยแพร่ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน 4 ฉบับ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2563 บัลลังก์ โรหิตเสถียรสรุป/รายงาน

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ใช้สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 66ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถคัดสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ รวมถึงข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำหนดให้ต้องใช้ใบอนุญาตฯ สามารถใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ตั้งเป็นจำนวน 3,200,000,000,000 บาท ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงฯ สถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ลงนามโดยนายณัฏฐพล ทีปสวุรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศดังกล่าวเป็นการประกาศสถานที่ตั้ง “ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา” จำนวน 13 ศูนย์ และ “ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด” จำนวน 64 ศูนย์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและให้บริการการศึกษาพิเศษตามภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ราชกิจจานุเบกษาบัลลังก์ โรหิตเสถียร : บรรณาธิการข่าว

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กช.เกี่ยวกับการดำเนินกิจการระหว่างการควบคุมโรงเรียนในระบบ

(11 ก.พ.63) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการระหว่างการควบคุมโรงเรียนในระบบ และเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป อ้างจาก: ราชกิจจานุเบกษา บัลลังก์ โรหิตเสถียรสรุป/รายงาน

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562

(11 ก.พ.63) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562 สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือ จากการที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบทุกประเภทและลักษณะ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ข้อ 4 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน 8 ประเด็นการพิจารณา คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/032/T_0029.PDF

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 66.5 ล้านคน กรุงเทพฯ มากสุด สมุทรสงครามน้อยสุด

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 66,558,935 คน (รวมทั้งที่มีและไม่มีสัญชาติไทย) โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนราษฎรมากที่สุด คือ 5,666,264 คน น้อยที่สุดคือ สมุทรสงคราม 193,305 คน แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ บัลลังก์ โรหิตเสถียรสรุป/รายงานอ้างจาก ราชกิจจานุเบกษา

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ๔ ฉบับ คือ แต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สทศ. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สทศ. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวม ๘ คน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังนี้ ๑. ประธานกรรมการ นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็น ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ – ศาสตราจารย์กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ – นายเธียรชัย ณ นคร – รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์ – ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ – นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย […]