ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรัฐสภา ตั้ง “ภาคิน สมมิตรธนกุล” เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ปร... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กช.ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ การยืมเงิน/กู้ยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ปร... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตรการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เผยแพร่ประก... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา (24 มิถุนายน 2565) เผยแพร่ประกาศคุรุสภา... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เผยแพร่ระเ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เผยแพร่ข้อ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑