ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลฯ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 65

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ระเบ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรัฐสภา ตั้ง “ภาคิน สมมิตรธนกุล” เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ปร... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กช.ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ การยืมเงิน/กู้ยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ปร... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑