Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ สาระสำคัญ คือ การปรับปรุงระเบียบให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม ๒) การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม ๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียนและนักศึกษา โดยความยินยอมของผู้ปกครอง และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก ผู้มีอำนาจอนุญาต หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ผู้มีอำนาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง หรือผู้ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุญาตพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อนุญาตพาไปนอกราชอาณาจักร ผู้มีอำนาจอนุญาต สำหรับสถานศึกษาเอกชน ประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม ผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม ผู้รับใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกราชอาณาจักร ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ […]

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ การให้บริการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็น e-Service

(12 พฤษภาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง มาตรการการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 111 ง ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง มาตรการการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยคุรุสภาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการระบาดของโรค และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้สามารถดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภทได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงปรับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการเดินทางไปติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง และลดการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น จึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา […]

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กช.ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ

(๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ เพื่อให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษายิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๓ ในระเบียบนี้“สาขาของโรงเรียน” หมายความว่า […]

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง เสมา 1

รมว.ศธ.ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

(1 พฤษภาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ในระเบียบนี้“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ข้อ 4 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้(1) นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย(2) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบให้เรียบร้อย […]

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 5, 6

(1 พฤษภาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 5) โดยฉบับที่ 5 เป็นการออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ข้อ 2 (1) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2 (2) ห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งเมตร สถานที่ทำกิจกรรมต้องโล่งแจ้งหรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน และมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ในกรณีเป็นการประชุม การสัมมนา ควรจัดประชุมด้วยวิธีการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. […]

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ยังใช้บังคับต่อไปเช่นเดิม ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

(29 เม.ย.2563) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4 ) สาระสำคัญ คือ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ให้บรรดาประกาศหรือคําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทําการ หรือการผ่อนคลายใดๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือสั่ง ตามข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/100/T_0077.PDF

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด สถานการณ์ฉุกเฉิน

(25 มี.ค.63) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 1. การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง2. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร4. การห้ามกักตุนสินค้า5. การห้ามชุมนุม6. การเสนอข่าว7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์8. มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท9. มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย11. มาตรการป้องกันโรค12. นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ13. คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด14. คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ15. โทษ16. การใช้บังคับ อ้างจาก ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF ขอบคุณกราฟิกสวยๆ จากเพจ ปันโปร

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เผยแพร่กระทู้ถามของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภมูิใจไทย เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยขอให้นายกรัฐมนตรีตอบในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว ตามที่ได้รับรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน 2 ประเด็น คือ วิธีการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วน (เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) *เฉพาะแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระยะเร่งด่วน (เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) อ่านฉบับเต็มได้ที่ ราชกิจจานุเบกษาบัลลังก์ โรหิตเสถียรสรุป/รายงาน

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน 4 ฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เผยแพร่ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน 4 ฉบับ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2563 บัลลังก์ โรหิตเสถียรสรุป/รายงาน

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ใช้สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 66ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถคัดสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ รวมถึงข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำหนดให้ต้องใช้ใบอนุญาตฯ สามารถใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป