ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กพฐ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เผยแพร่ประกา... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เผยแพร่ระเบี... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑