หมวดหมู่
ภูมิภาค

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง”

(10 สิงหาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิก […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต.-สอศ.ส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรโรตีและชาชัก” แก่นักศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้

(8 สิงหาคม 2562) นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศู […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต. เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1

(3 สิงหาคม 2562) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวั […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต.เร่งพัฒนาครู เรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) สร้างสัมพันธภาพอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

(2 สิงหาคม 2562) นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนั […]