ศธ.เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center) และลงนามความร่วมมือระหว่างพันธมิตรโครงการ ที่นราธิวาส

(9 มกราคม 2563) พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

พลเอก จำลอง คุณสงค์ กล่าวว่า “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center)” จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถยกระดับการศึกษาสู่สากล เน้นนวัตกรรมการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ สำนักงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส สถาบันโฟกัสอคาเดมี่ พันธมิตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 22 โรงเรียน

ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดคุณภาพ และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้นำความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

ภายในงาน มีกิจกรรมพิธีมอบป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center) อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือระหว่างพันธมิตรโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสุคิริน นำโดยพลเอก จำลอง คุณสงค์ ร่วมกับนางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคิรินวิทยา, นายกิจวัฒนา มณีรักษ์ ประธานมูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส, นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน, นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโกลก และนายเดชา เกษมทรัพย์ ผู้จัดการโรงเรียนเกษมทรัพย์

ขอบคุณภาพ/ข่าว ศปบ.จชต.

ศธ.มอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา จ.สตูล

(3 มกราคม 2563) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอาณัต มีบุญ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครู นักเรียนที่รับมอบทุนการศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นายดาลัน นุงอาหลี กล่าวว่า ทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ที่เรียนดี มีความประพฤติดี ให้ได้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา จำนวนทุนละ 2,400 บาท/ปี

สำหรับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะต้องผ่านคุณสมบัติที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบคัดเลือกตามคุณสมบัติ คือ มีสัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาษนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

โดยครั้งนี้มีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาทั้งหมด 109 ราย ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 76 ราย สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 18 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 10 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 4 ราย และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 261,6000 บาท

กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ภาพ/ ข่าว

สพป.อำนาจเจริญ ออกประกาศงดเรี่ยไรหรือใช้เงินสวัสดิการจัดหาของขวัญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เผยแนวคิด “เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต” ออกประกาศเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัด งดการเรี่ยไร หรือการใช้เงินสวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวม นำไปจัดหาของขวัญ เพื่อแสดงออกถึงความประหยัด ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

โดยให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรออนไลน์แทน รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาด้วย

ศปบ.จชต.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปัตตานี “หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งความสุข ให้กับพี่น้องประชาชน”

(26 ธันวาคม 2562) นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี และนายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รวมใจจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดสุวรรณกร และมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงปีใหม่นี้ ตามสโลแกน “หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งความสุข ให้กับพี่น้องประชาชน”

นอกจากนี้ ศปบ.จชต.ได้มอบสมุดโน้ตจำนวน 2,000 เล่ม ให้กับเจ้าอาวาสวัดสุวรรณกร และตัวแทนมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.

กศน.จังหวัดนครปฐม จัดปฐมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเกียรติโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 600 คน

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระศรีวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดและมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 114 คน และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเด่น จำนวน 28 คน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดจนหลักในการดำเนินชีวิต โดยมีนายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน กล่าวรายงาน

ภาพข่าว / สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

รมว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

ประเด็นสำคัญ
– อนุมัติองค์ประกอบ อกศจ.ในจังหวัดที่มีความพร้อม
– เน้นย้ำให้กระจายอำนาจสู่ภูมิภาค เพราะบริบทแต่ละภูมิภาค-รร.แตกต่างกัน
– ให้สภาหอการค้า-สภาอุตสาหกรรมในจังหวัด ทำงานใกล้ชิดสถานศึกษา เพื่อเลือกเรียนหรือผลิตกำลังคนตรงความต้องการ
– การทำงาน ศธ.ขณะนี้เน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก คือ ลดการทำงานทับซ้อน ลดการทุจริต และสร้างคุณภาพ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติองค์ประกอบของ “คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” ในจังหวัดที่พร้อมก่อน ส่วนจังหวัดใดที่ยังไม่พร้อมก็จะเสนอให้ที่ประชุมนี้ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการกระจายอำนาจสู่ภูมิภาค โดยเน้นให้สิทธิ์แต่ละจังหวัดทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่มั่นใจว่าหากเรามีการพูดคุยในเรื่องนโยบายที่ชัดเจน จะสามารถให้ภูมิภาคมีการขับเคลื่อนได้ตามที่ต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น เพราะบริบทและความต้องการของแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกัน ความต้องการโรงเรียนแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำว่าการกระจายอำนาจเมื่อไปสู่ภูมิภาคหรือสถานศึกษาแล้ว หากมีการดำเนินการเรื่องใดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สามารถดึงอำนาจมาไว้ที่ส่วนกลางตามเดิมได้ด้วย

ขณะเดียวกัน ต้องการให้สภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด ทำงานใกล้ชิดกับสถานศึกษาให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ทราบความต้องการของตลาดในการเลือกเรียน หรือการผลิตผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีความแข็งแรงในตัวเอง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. หรือกฎหมายฉบับใดก็ตามที่ถูกกฎหมาย เราต้องเคารพและปฎิบัติตาม แต่เมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างเกิดขึ้น ก็ต้องนำข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาดูอยู่แล้วทุกคำสั่ง ไม่เลือกดูอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งได้ย้ำในที่ประชุมด้วยว่าการปฎิรูปหรือแก้ไขกฎหมายของ ศธ. จะเน้นความไม่ทับซ้อนในการปฎิบัติงาน และเพิ่มการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือไม่ เพราะให้คณะอนุกรรมการซึ่งทำงานมาตั้งแต่แรก ที่มีความเห็นว่ามีความทับซ้อนกันอยู่ในภูมิภาค ก็ต้องมาคลี่กฎระเบียบต่าง ๆ นำไปพิจารณาต่อไป

“หากติดตามการทำงานของ ศธ.ในเวลานี้ จะเห็น 3 ประเด็นนี้ชัดเจน คือ ต้องการลดการทำงานที่ทับซ้อน ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น และเน้นเรื่องการสร้างคุณภาพไปสู่ผู้เรียนให้มากขึ้น” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

“สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีองค์ประกอบประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ, กรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เลขาธิการสภาการศึกษา, ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ”

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ขอบคุณภาพถ่าย Weth Musisawat

รมว.ศธ.มอบนโยบายศึกษาธิการภาค/จังหวัด เน้นร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ “กระทรวงศึกษาธิการ”

(18 ต.ค. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้แก่ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ปลัด ศธ. ดำเนินการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อความเป็นเอกภาพให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบหน้าที่ด้านการศึกษาในภาพรวม ส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ​เป็นตัวแทนของ ศธ.ในแต่ละจังหวัด จากนี้ไปบทบาทหน้าที่ของ ศธจ.จะมีความชัดเจนมากขึ้น

ดังนั้น ให้ทุกคนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เดินหน้าสร้างศักยภาพขององค์กรอย่างเต็มที่ ประสานให้ความสำเร็จเกิดขึ้นให้ได้ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของ รมว.ศึกษาธิการ คือ ห้ามทุจริต เน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า งดการดูงานต่างประเทศ หากมีความจำเป็นให้พิจารณาเฉพาะงานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับการศึกษา พร้อมทั้งลดการจัดอบรมสัมมนาแต่ให้ศึกษาวิธีการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการฝึกอบรม รวมทั้งยกเลิกการจัดงานแบบ Event เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้ปรับแนวคิดในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใดก็ตาม แต่ขอให้มองภาพรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือ “กระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งจะนำพาเราก้าวข้ามปัญหาไปได้จนลดลงหรือหมดไป ซึ่งการปรับโครงสร้างกระทรวง ยอมรับว่ายังมีปัญหาหรือข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันทำงานเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ หากมีประเด็นใดที่จำเป็นต้องทบทวนใหม่ ก็ต้องดำเนินการทันที เชื่อมั่นว่าสามารถลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้ ทั้งนี้ แนวทางการทำงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่ง ได้เน้นการทำงานที่ไม่ทับซ้อนกัน มีสายงานที่ชัดเจน ยืนยันว่าตนมุ่งมั่นบริหาร ศธ.ด้วยความตั้งใจ และไม่มีประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ทั้งสิ้น

การขับเคลื่อนการศึกษาไทย ทุกคนต้องลดอัตตา (ego) ลงให้ได้ และมองไปในทิศทางเดียวกัน หากร่วมมือร่วมใจกัน เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาการศึกษาได้อย่างแน่นอน ซึ่งในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนให้เพิ่มงบประมาณ ศธ. มากขึ้น ทั้งที่ ศธ.ได้รับงบประมาณสูงที่สุด และยังมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสอยู่บ้าง เนื่องจากทุกคนให้ความสำคัญกับ ศธ.ในการขับเคลื่อนการศึกษา เป็นกระทรวงหลักในการขับคลื่อนประเทศ ถือเป็นความหวังและเป็นอนาคตของประเทศไทย

ดังนั้น เราต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพสมกับที่ทุกคนคาดหวัง ผู้บริหาร ศธ.ต้องทำโครงสร้างให้เห็นความชัดเจน ในขณะที่ ศธภ./ศธจ. ต้องพิจารณาปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปราศจากอคติ แล้วช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด เชื่อว่าไม่มีใครเก่งทุกด้าน แต่ขอให้ทุกคนทำสิ่งที่ถนัดอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ด้านอื่น ๆ ให้แก่กัน

“การเดินทางไปข้างหน้า ขอให้ทำงานอย่างเรียบง่าย (Simple) ที่สุด โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ ประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของใคร หรือหากจำเป็นก็ขอให้เกิดน้อยที่สุด” รมว.ศึกษาธิการกล่าว

อิชยา กัปปา, ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ (VDO), ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ศธจ.สุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันนี้ (17 ต.ค. 62) นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่เป็นเด็กด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ คือ เด็กชายรัตนชัย อ่อนบุญ อายุ 3 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเชิง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย หลังจากได้รับการประสานจากทีมสำรวจข้อมูล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคีรีมาศ (กศน.อำเภอคีรีมาศ) ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผวจ.สุโขทัย และคณะ ได้รับเรื่องราวสภาพปัญหาในพื้นที่มาดำเนินการแก้ไขด้วย

สำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย เป็นหนึ่งในโครงการที่พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัดในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้ามายด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแล้ว และทางคณะกรมการจังหวัดและคณะกรรมการอำเภอ จะได้ประชุม ติดตาม และเร่งรัดให้ความช่วยเหลือต่อไป

ศธจ.สุโขทัย : ภาพ/ข่าว

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ทั่วประเทศ

(16 ต.ค.62) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกประกาศ เรื่อง การมอบหมายผู้แทน สพฐ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยยกเลิกประกาศฉบับเดิมที่ได้มอบหมายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 62

ปลัด ศธ.ลงนามแจ้ง กศจ.ชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 12 ต.ค.62

(11 ตุลาคม 2562) นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยให้ กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และให้ กศจ.และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562

ประเด็นสำคัญ
– กศจ.ชุดเดิมหมดวาระลง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ได้สรรหาจนครบถ้วนแล้ว จึงออกคำสั่งให้ กศจ.ชุดใหม่เข้ามาทำงานแทนตั้งแต่ 12 ต.ค.62
– หาก กศจ.ชุดเดิมประชุมก่อนวันที่ 11 ต.ค.62 ถือว่าถูกต้อง ผลประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ สามารถนำเสนอ กศจ.ชุดใหม่ได้
– แต่หาก กศจ.ชุดเดิมประชุมในวันที่ 11 ต.ค. หรือหลังจากนั้น ถือเป็นโมฆะ

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า เนื่องจาก กศจ.ชุดเดิมหมดวาระเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่ง กศจ. ได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 6 คน มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งในระหว่างสรรหาให้ กศจ.ชุดเก่าทำงานไปพลางก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และเมื่อแต่ละจังหวัดได้ดำเนินการสรรหา กศจ.ชุดใหม่ครบถ้วนแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการใน กศจ. ชุดใหม่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยผ่านมติเรียบร้อยแล้ว มีผู้แทนหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงานให้ความเห็นชอบครบถ้วนแล้ว ซึ่งก็แสดงว่าครบองค์ประกอบ กศจ.แล้ว ก็ถือว่า กศจ.ชุดเดิมหมดวาระไปในวันที่ 11 ตุลาคม 2562

ดังนั้น กศจ.ชุดใดที่มีมติหลังวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ก็ถือว่าโมฆะ แต่หาก กศจ.ใดมีมติก่อนวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองชุดใดใน 3 คณะที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เสนอ กศจ.ชุดใหม่อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนี้ กศจ.ชุดใหม่สามารถเรียกประชุมหลังจากวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้เลย และ กศจ.ต้องส่งรายชื่อกรรมการชุดใหม่มาที่ สป.ศธ. เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป