ศปบ.จชต.ประชุมหารือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบ One Stop Service และเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย

(25 ก.พ.63) ศปบ.จชต. ร่วมประชุมหารือการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบริการในรูปแบบ One Stop Service และเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย พร้อมหารือแนวทางการทำ MOU ด้านการศึกษากับอินโดนีเซีย

ร่วมประชุมหารือการบูรณาการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อบริการในรูปแบบ One Stop Service

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนางสุธารัตน์ พรหมอินทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีนางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ ผู้แทนศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และผู้แทนสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

การประชุมบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Big Data) ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถค้นหาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบฯ ตั้งแต่เกิดเหตุ จนถึงการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

รวมทั้งหารือปัญหาอุปสรรค ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้ ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบบข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ระบบฐานข้อมูลของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการบูรณาการฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสรุปได้ 2 แนวทาง คือ

  1. เชื่อมโยงฐานข้อมูล (Linkage) โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์กลาง ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
  2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

ศปบ.จชต. เข้าเยี่ยมคารวะ
กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย
พร้อมหารือแนวทางการทำ MOU
ด้านการศึกษา ไทย-อินโดนีเซีย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะบุคลากร เข้าเยี่ยมคาราวะและหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับนายฟะฮ์รีย์ ซูไลมัน กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำสงขลา ณ สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา

ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาที่เป็นที่นิยม ประกอบกับมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาจากต่างประเทศรองรับ

การเข้าพบกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำสงขลาในครั้งนี้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ ได้ร่วมหารือและแสวงหาข้อตกลงกับท่านกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. การร่วมจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย
  2. การร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและการปฐมนิเทศ เพื่อเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม และเตรียมความพร้อมด้านสังคมและการปฏิบัติตนก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ
  3. แนวทางและมาตรการดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักเรียนไทย-อินโดนีเซีย
  4. การเทียบโอนวุฒิการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองของทั้งสองประเทศ
  5. การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศ

นายฟะฮ์รีย์ ซูไลมัน กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำสงขลา กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ามาหารือในประเด็นด้านการศึกษาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและพร้อมให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียมาศึกษาและฝึกประสบการณ์ในประเทศไทยอีกด้วย

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ภาพ/ข่าว

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษของรัฐบาลด้านการศึกษา ในพื้นที่ชายแดนใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษของรัฐบาลด้านการศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษฯ ด้านการศึกษา และ ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลด้านการศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. ONIE Online Commerce Center (OOCC) ณ กศน.ตำบลบ่อทอง จังหวัดปัตตานี และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

โดยในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะทำงาน ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารการศึกษา ตัวแทนผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อรับฟังการรายงานข้อมูลผลการจัดการศึกษา และหารือในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน ดังนี้

ประเด็นด้านการจัดการศึกษาของอาชีวะ และ กศน.

ได้แก่ การเรียนสาขาอาชีพที่มีงานทำ, การทำงานกับเครื่องจักรกล และหุ่นยนต์, การส่งเสริมการค้าออนไลน์ และ E-commerce “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”, การติดตามนำเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา

จากการประชุมพิจารณาประเด็นดังกล่าว ได้มีข้อสั่งการให้มีการดำเนินการสำรวจตลาดแรงงานในพื้นที่ ที่เป็นปัจจุบัน และในอนาคต เพื่อกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ให้นักเรียนมีงานทำเมื่อเรียนจบ สำหรับประเด็นการทำงานกับเครื่องจักรกล และหุ่นยนต์ ให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงานด้านดังกล่าวเพิ่มเติม ประกอบกับต้องสร้างทัศนคติที่ดีในการออกไปทำงานนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมการค้าออนไลน์ และ E-commerce “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” ให้มีการจัดทำข้อมูล มูลค่าของสินค้าที่เกิดจากการค้าออนไลน์ และประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ช่วยดูแล และบริหารการค้าออนไลน์ นอกจากนี้มอบหมายให้ดำเนินการติดตาม สำรวจ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่ตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ป้องกันปัญหานักเรียนซ้ำซ้อน

ประเด็นด้านการจัดการศึกษาในโรงเรียนของ สพฐ และ สช.

การสร้างโอกาสทางการศึกษาตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การพัฒนาครูและการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

โดยได้ติดตามการนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในประเด็นแรก ให้มีการปรับหลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น พร้อมกับผลักดันให้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ และให้มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนสำหรับโรงเรียนที่ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มากกว่า 1 โครงการ ในโรงเรียนเดียวกัน รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความสามารถระหว่างโรงเรียนในโครงการด้วยกัน พร้อมทั้งให้จัดทำ Education Mapping เพื่อประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นเอกภาพ เป็นรูปธรรมชัดเจน จัดลำดับความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนของสถานศึกษา

สำหรับประเด็นการพัฒนาครูและการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ให้มีการบูรณาการทุกหน่วยงานทางการศึกษาในการพัฒนาครูทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นภาพรวมของการพัฒนาครูทุกสังกัด และสุดท้ายให้แสวงหาโอกาสนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ผลการรายงาน ฯ จากการประชุม จะนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถตอบสนองต่อตัวผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพของตนเองต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศธ.ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายทางวิชาการขับเคลื่อนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ สร้างโอกาสทางการศึกษา ผลักดันนักเรียนในโครงการให้ถึงฝั่งฝัน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงาน กศน.ภาคใต้ จังหวัดสงขลา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ และชมรมครูผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้สามารถนำความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะด้านกีฬา และทักษะชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนอง ครอบครัว สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน ให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างเยาวชนตันแบบที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อกำกับดูแล และติดตาม ผลการดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย

สำหรับการลงนามครั้งนี้ มีผู้บริหารจำนวนมากเข้าร่วม คือ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายแน่งน้อย เวชยพงษ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายมนัส ชูเชิด ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนาม

พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ และนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ, นายนิยม ชูชื่น ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน, นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ในฐานะผู้แทนสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ และนายซาการียา บิณยูซูฟ ประธานชมรมครูผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ภาพ/ข่าว
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : บรรณาธิการข่าว

จังหวัดสุโขทัย มอบเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะชีวิต

(12 กุมภาพันธ์ 2563) นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเพื่อบูรณาการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กด้อยโอกาาสและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดสุโขทัย เป็น 1 ใน 20 จังหวัดนำร่อง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนอกระบบในกลุ่มเป้าหมาย 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุโขทัย, อำเภอคีรีมาศ, อำเภอบ้านด่านลานหอย, อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีนคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการฯ สร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดี และได้คัดกรองการช่วยเหลือผ่านมติคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จำนวน 500 คน

ทั้งนี้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความสำคัญในการลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรและขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ โดยร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการการสนับสนุนการช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพกับกลุ่มเป้าหมายเด็กด้อยโอกาสนอกระบบทั้ง 500 คน

ซึ่งในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบเงินผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพ อีกคนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,500,000 บาท ประกอบด้วย 5 อำเภอดังนี้ 1) อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 100 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท 2) อำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 120 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท 3) อำเภอคีรีมาศ จำนวน 80 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 4) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จำนวน 100 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท 5) อำเภอศรีนคร จำนวน 100 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมกันหาแนวทางด้านการช่วยเหลือตามความต้องการจำเป็นของเด็กด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพหรือการศึกษาต่อ ให้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยให้บรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ และเตรียมขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดสุโขทัยต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว
ศธจ.สุโขทัย

8 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อีกผลงานชิ้นโบว์แดง ศปบ.จชต.ปี 2562

การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุ่มเทและผลักดันกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ใช้ภาษาไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

VTR การส่งเสริมภาษาไทย
ในพื้นที่ จชต.ปี 2562

กราฟิก : ศปบ.จชต.

ศธ.เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center) และลงนามความร่วมมือระหว่างพันธมิตรโครงการ ที่นราธิวาส

(9 มกราคม 2563) พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

พลเอก จำลอง คุณสงค์ กล่าวว่า “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center)” จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถยกระดับการศึกษาสู่สากล เน้นนวัตกรรมการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ สำนักงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส สถาบันโฟกัสอคาเดมี่ พันธมิตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 22 โรงเรียน

ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดคุณภาพ และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้นำความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

ภายในงาน มีกิจกรรมพิธีมอบป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center) อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือระหว่างพันธมิตรโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสุคิริน นำโดยพลเอก จำลอง คุณสงค์ ร่วมกับนางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคิรินวิทยา, นายกิจวัฒนา มณีรักษ์ ประธานมูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส, นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน, นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโกลก และนายเดชา เกษมทรัพย์ ผู้จัดการโรงเรียนเกษมทรัพย์

ขอบคุณภาพ/ข่าว ศปบ.จชต.

ศธ.มอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา จ.สตูล

(3 มกราคม 2563) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอาณัต มีบุญ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครู นักเรียนที่รับมอบทุนการศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นายดาลัน นุงอาหลี กล่าวว่า ทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ที่เรียนดี มีความประพฤติดี ให้ได้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา จำนวนทุนละ 2,400 บาท/ปี

สำหรับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะต้องผ่านคุณสมบัติที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบคัดเลือกตามคุณสมบัติ คือ มีสัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาษนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

โดยครั้งนี้มีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาทั้งหมด 109 ราย ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 76 ราย สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 18 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 10 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 4 ราย และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 261,6000 บาท

กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ภาพ/ ข่าว

สพป.อำนาจเจริญ ออกประกาศงดเรี่ยไรหรือใช้เงินสวัสดิการจัดหาของขวัญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เผยแนวคิด “เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต” ออกประกาศเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัด งดการเรี่ยไร หรือการใช้เงินสวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวม นำไปจัดหาของขวัญ เพื่อแสดงออกถึงความประหยัด ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

โดยให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรออนไลน์แทน รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาด้วย

ศปบ.จชต.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปัตตานี “หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งความสุข ให้กับพี่น้องประชาชน”

(26 ธันวาคม 2562) นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี และนายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รวมใจจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดสุวรรณกร และมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงปีใหม่นี้ ตามสโลแกน “หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งความสุข ให้กับพี่น้องประชาชน”

นอกจากนี้ ศปบ.จชต.ได้มอบสมุดโน้ตจำนวน 2,000 เล่ม ให้กับเจ้าอาวาสวัดสุวรรณกร และตัวแทนมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.

กศน.จังหวัดนครปฐม จัดปฐมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเกียรติโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 600 คน

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระศรีวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดและมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 114 คน และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเด่น จำนวน 28 คน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดจนหลักในการดำเนินชีวิต โดยมีนายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน กล่าวรายงาน

ภาพข่าว / สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม