Categories
ภูมิภาค

หน่วยงานทางการศึกษา 4 อำเภอชายแดนใต้ของ จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

จังหวัดสงขลา (29 พฤษภาคม 2563) — หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้รายงานการแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในการลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล คณะทำงานฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ศึกษาธิการภาค 7 และศึกษาธิการภาค 5 ร่วมรับฟังแนวทางดำเนินการมาตรการการรับนักเรียน และการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การเฝ้าระวังโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดเรียน พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนในวันที่ […]

Categories
ภูมิภาค

หน่วยงานทางการศึกษา จ.ปัตตานี จัด Workshop หาแนวทาง-มาตรการที่เหมาะสมจัดการเรียนการสอน เมื่อเปิดภาคเรียน

 หน่วยงานการศึกษาจังหวัดปัตตานี จัด Workshop หาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี (28 พฤษภาคม 2563)  — หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวีดปัตตานี เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมจัด Work shop เพื่อหาแนวทาง แและรูปแบบที่เหมาะสมให้กับบริบทของพื้นที่ของตนเอง  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดย   ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะทำงานฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการมาตรการการรับนักเรียน และการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การเฝ้าระวังโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดเรียน ซึ่งนายโชคดี ศรัทธากาล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1-3 ผู้แทนสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ผู้แทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมรายงานแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน […]

Categories
ภูมิภาค

หน่วยงานทางการศึกษา จ.นราธิวาส ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมกำหนดแนวทางการเรียน On-Site

จังหวัดนราธิวาส (28 พฤษภาคม 2563) — สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่กับผู้แทนพิเศษรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ เพื่อประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยืนยันว่าสถานศึกษาในพื้นที่มีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site โดยหน่วยงานการศึกษาได้จัดมาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง การประชุมครั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะทำงานฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้รับฟังการรายงานผลการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นำโดยนายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ ร่วมรายงานแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 พร้อมยืนยันว่าสถานศึกษาสามารถรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ 100 % แน่นอน ส่วนโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ทางหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ก็จะมีระบบการคัดเลือกนักเรียนอย่างโปร่งใส […]

Categories
ภูมิภาค

หน่วยงานทางการศึกษา จ.ยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน พร้อมกำหนด 6 มาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

จังหวัดยะลา 27 พ.ค.2563 — ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยศึกษาธิการภาค 7 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1,2,3 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ร่วมประชุมการรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2563 ในประเด็นการเตรียมความพร้อมติดตามแผนการรับนักเรียน การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามมาตรการให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีที่เรียน 100% รวมทั้งได้เรียนครบถ้วนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบไว้ คือ “โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ก่อนจะทำการเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายการุณ […]

Categories
ภูมิภาค

ครูปฐมวัยราชบุรี ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมขนสื่อการเรียนรู้เปิดท้ายสอนเคลื่อนที่

อีกรูปแบบหนึ่งของแนวคิด “โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้ไม่หยุด” นอกจาก กระทรวงศึกษาธิการจะจัด On-Site/On-Air/Online ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ในช่วงก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.2563 แล้ว คุณครูนิด “นิตยา ชูศิลป์” ครูผู้สอนระดับอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป.ราชบุรี เขต 1 นอกจากจะใช้รถส่วนตัวออกพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบาย สพฐ. สัปดาห์ละ 1 ครั้งแล้ว ยังตกแต่งรถให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ โดยนำเอกสาร สื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับปฐมวัยทั้ง 2 ชั้น รวมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นที่น่าสนใจทั้งเด็ก ๆ และผู้ปกครอง ครูนิดยังนำแอลกอฮอล์เจลไปให้บริการเด็ก ๆ และผู้ปกครองอีกด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19) ขอเป็นกำลังใจในความตั้งใจของครูน้ำดีแบบนี้ ซึ่งมีอีกจำนวนมากที่ทุ่มเทจัดการเรียนรู้ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ฝากไว้ด้วย .. เสาร์นี้ 23 พ.ค.2563 ติดตามชีวิตครูเอิร์ก กับความมุ่งมั่นออกพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมให้ความรู้โควิดแก่เด็กๆ และชุมชน ทางข่าวเช้าวันหยุด ช่วง […]

Categories
ภูมิภาค

เริ่มส่งมอบแล้ว กล่องและหน้ากากป้องกัน ฝีมืออาชีวะปัตตานี มอบแก่ รพ.ในพื้นที่ชายแดนใต้

(7 เมษายน 2563) นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายพิทยา เพชรรักษ์ และนายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบกล่องป้องกันการฟุ้งกระจาย และหน้ากากป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID – 19 จากฝีมือการผลิตของบุคลากรครู นักเรียน นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ให้กับตัวแทนจากโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยความร่วมมือ และการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ จากหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี นำโดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสมาคมนักศึกษามุสลิมไทยผ่าน กอ.รมน. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Categories
ภูมิภาค

ปัตตานี อบรมจัดทำกล่องและหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยความร่วมมือของอาชีวะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากแบบใสและกล่องครอบป้องกันฟุ้งกระจาย ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยความร่วมมือของอาชีวะ (2 เมษายน 2563) กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดทำหน้ากากแบบใสและกล่องครอบป้องกันฟุ้งกระจาย เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการอุปกรณ์ป้องกันทั่วประเทศ หน้ากากแบบใส จำนวน 13,000 ชิ้น และกล่องครอบป้องกันฟุ้งกระจาย จำนวน 1,000 ชิ้น และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นแทบทุกจังหวัดของประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากแบบใสและกล่องครอบป้องกันฟุ้งกระจายป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2563 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้ นายชาร์รีฟ สือนิ รองผู้อำนวยศูนย์ประสานงานและบริหารการสึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งประสานกับ กอ.รมน. ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและรุ่นพี่สมาคมนักเรียนมุสลิมไทย (สทน.) ในการสนับสนุนวัสดุแผ่นอะคริลิคใสเพื่อมาจัดทำกล่องป้องกันฟุ้งกระจาย จำนวน […]

Categories
ภูมิภาค

นักเรียนเบตง ผุดไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

(28 มี.ค.63) นักเรียน รร.บ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง ผุดไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้มือสัมผัส ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) แน่นอน นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมีความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงมีนโยบายให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายอนามัยโรงเรียน จึงได้ร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ได้นำองค์ความรู้ STEM ศึกษา เข้ามาสร้างนวัตกรรม “หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ” ขึ้น โดยหลักการทำงาน คือ ใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เพื่อตรวจวัตถุที่ผ่านเซ็นเซอร์ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจเจอวัตถุ เครื่องก็จะส่งคำสั่งให้มอเตอร์กดเจลแอลกอฮอล์ไหลออกมา โดยที่คนไม่ต้องใช้มือสัมผัสหรือกดไปยังขวดเจลแอลกอฮอล์ ทำให้ไม่มีเชื้อโรคปะปนอยู่บนขวด ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน. บัลลังก์ โรหิตเสถียร […]

Categories
ภูมิภาค เสมา 1 เสมา 2

รมว.ศธ.ย้ำ 3 เรื่องสำคัญการศึกษาในภูมิภาค เน้นกระจายอำนาจ-พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง-สร้างสุขอนามัยในโรงเรียน

(2 มี.ค.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ รมว.ศธ.ฝากให้ขับเคลื่อน 3 เรื่องที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุมว่า ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วางฐานการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 3 เรื่องที่สำคัญ คือ 1. การกระจายอำนาจ ต้องการให้ ศธ.กระจายอำนาจไปยังภูมิภาค โดยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเป็นนิติบุคคลให้มากขึ้น ปัจจุบัน ศธ.มีหลายโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการได้ดี เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อาจนำไปเป็นแนวทางดำเนินการได้ โดยเริ่มต้นการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ต้องพิจารณาจากความพร้อม ซึ่งอาจจัดกลุ่มที่จะกระจายอำนาจตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 2. การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความเข้มข้นในการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อวางฐานผู้ที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยต้องได้รับการอบรมพัฒนาก่อน 1 ปี เพราะหาก ศธ.มีผู้บริหารที่ดี มีความสามารถ และเข้มแข็งในการบริหารงาน ก็จะส่งผลถึงคุณภาพของสถานศึกษาและการศึกษาอย่างแท้จริง 3. การสร้างสุขลักษณะ-สุขอนามัยของโรงเรียนในภูมิภาค ต้องการให้ทุกสังกัดได้นำเรื่องนี้มาดำเนินการอย่างจริงจัง เช่น น้ำ ขยะ […]

Categories
ภูมิภาค

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ “ธีรพงษ์ สารแสน” ลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู หารือแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือ

(28 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู หารือแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ ร่วมกับผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนกรรมการลูกเสือจังหวัด วิทยากรทางการลูกเสือและผู้เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดยมีนายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1, นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2, นายไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สพม.19 , ดร.กฤต สุวรรณพรหม รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรทางการลูกเสือ และวิทยากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ร่วมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือ สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ มีความพร้อมสำหรับในการจัดการชุมนุมลูกเสือ หารายได้เข้ากิจการลูกเสือได้ ที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน ที่มีความพร้อมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือ เราต้องการใช้กิจการลูกเสือในการปลูกฝังให้ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังผู้เรียนในทุกระดับให้รู้จัก “การให้ เผื่อแผ่ แบ่งปัน” […]