Categories
ภูมิภาค

นักเรียนเบตง ผุดไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

(28 มี.ค.63) นักเรียน รร.บ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง ผุดไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้มือสัมผัส ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) แน่นอน นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมีความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงมีนโยบายให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายอนามัยโรงเรียน จึงได้ร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ได้นำองค์ความรู้ STEM ศึกษา เข้ามาสร้างนวัตกรรม “หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ” ขึ้น โดยหลักการทำงาน คือ ใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เพื่อตรวจวัตถุที่ผ่านเซ็นเซอร์ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจเจอวัตถุ เครื่องก็จะส่งคำสั่งให้มอเตอร์กดเจลแอลกอฮอล์ไหลออกมา โดยที่คนไม่ต้องใช้มือสัมผัสหรือกดไปยังขวดเจลแอลกอฮอล์ ทำให้ไม่มีเชื้อโรคปะปนอยู่บนขวด ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน. บัลลังก์ โรหิตเสถียร […]

Categories
ภูมิภาค เสมา 1 เสมา 2

รมว.ศธ.ย้ำ 3 เรื่องสำคัญการศึกษาในภูมิภาค เน้นกระจายอำนาจ-พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง-สร้างสุขอนามัยในโรงเรียน

(2 มี.ค.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ รมว.ศธ.ฝากให้ขับเคลื่อน 3 เรื่องที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุมว่า ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วางฐานการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 3 เรื่องที่สำคัญ คือ 1. การกระจายอำนาจ ต้องการให้ ศธ.กระจายอำนาจไปยังภูมิภาค โดยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเป็นนิติบุคคลให้มากขึ้น ปัจจุบัน ศธ.มีหลายโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการได้ดี เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อาจนำไปเป็นแนวทางดำเนินการได้ โดยเริ่มต้นการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ต้องพิจารณาจากความพร้อม ซึ่งอาจจัดกลุ่มที่จะกระจายอำนาจตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 2. การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความเข้มข้นในการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อวางฐานผู้ที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยต้องได้รับการอบรมพัฒนาก่อน 1 ปี เพราะหาก ศธ.มีผู้บริหารที่ดี มีความสามารถ และเข้มแข็งในการบริหารงาน ก็จะส่งผลถึงคุณภาพของสถานศึกษาและการศึกษาอย่างแท้จริง 3. การสร้างสุขลักษณะ-สุขอนามัยของโรงเรียนในภูมิภาค ต้องการให้ทุกสังกัดได้นำเรื่องนี้มาดำเนินการอย่างจริงจัง เช่น น้ำ ขยะ […]

Categories
ภูมิภาค

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ “ธีรพงษ์ สารแสน” ลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู หารือแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือ

(28 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู หารือแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ ร่วมกับผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนกรรมการลูกเสือจังหวัด วิทยากรทางการลูกเสือและผู้เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดยมีนายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1, นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2, นายไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สพม.19 , ดร.กฤต สุวรรณพรหม รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรทางการลูกเสือ และวิทยากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ร่วมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือ สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ มีความพร้อมสำหรับในการจัดการชุมนุมลูกเสือ หารายได้เข้ากิจการลูกเสือได้ ที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน ที่มีความพร้อมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือ เราต้องการใช้กิจการลูกเสือในการปลูกฝังให้ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังผู้เรียนในทุกระดับให้รู้จัก “การให้ เผื่อแผ่ แบ่งปัน” […]

Categories
ภูมิภาค

ศปบ.จชต.ประชุมหารือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบ One Stop Service และเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย

(25 ก.พ.63) ศปบ.จชต. ร่วมประชุมหารือการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบริการในรูปแบบ One Stop Service และเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย พร้อมหารือแนวทางการทำ MOU ด้านการศึกษากับอินโดนีเซีย ร่วมประชุมหารือการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบริการในรูปแบบ One Stop Service วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนางสุธารัตน์ พรหมอินทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ ผู้แทนศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และผู้แทนสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) การประชุมบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ […]

Categories
ภูมิภาค

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษของรัฐบาลด้านการศึกษา ในพื้นที่ชายแดนใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษของรัฐบาลด้านการศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษฯ ด้านการศึกษา และ ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลด้านการศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. ONIE Online Commerce Center (OOCC) ณ กศน.ตำบลบ่อทอง จังหวัดปัตตานี และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยในระหว่างวันที่ 18-19 […]

Categories
ภูมิภาค

ศธ.ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายทางวิชาการขับเคลื่อนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ สร้างโอกาสทางการศึกษา ผลักดันนักเรียนในโครงการให้ถึงฝั่งฝัน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงาน กศน.ภาคใต้ จังหวัดสงขลา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ และชมรมครูผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้สามารถนำความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะด้านกีฬา และทักษะชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนอง ครอบครัว สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน ให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างเยาวชนตันแบบที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อกำกับดูแล และติดตาม ผลการดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย สำหรับการลงนามครั้งนี้ มีผู้บริหารจำนวนมากเข้าร่วม คือ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายแน่งน้อย เวชยพงษ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายมนัส ชูเชิด ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา […]

Categories
ภูมิภาค

จังหวัดสุโขทัย มอบเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะชีวิต

(12 กุมภาพันธ์ 2563) นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเพื่อบูรณาการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กด้อยโอกาาสและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย เป็น 1 ใน 20 จังหวัดนำร่อง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนอกระบบในกลุ่มเป้าหมาย 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุโขทัย, อำเภอคีรีมาศ, อำเภอบ้านด่านลานหอย, อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการฯ สร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดี และได้คัดกรองการช่วยเหลือผ่านมติคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จำนวน 500 คน ทั้งนี้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความสำคัญในการลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรและขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ โดยร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการการสนับสนุนการช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพกับกลุ่มเป้าหมายเด็กด้อยโอกาสนอกระบบทั้ง 500 คน ซึ่งในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบเงินผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ […]

Categories
ภูมิภาค

8 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อีกผลงานชิ้นโบว์แดง ศปบ.จชต.ปี 2562

การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุ่มเทและผลักดันกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ใช้ภาษาไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 VTR การส่งเสริมภาษาไทยในพื้นที่ จชต.ปี 2562 https://www.facebook.com/579619102172179/videos/173785507189855/ https://www.facebook.com/579619102172179/videos/118829369479339/ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1834569780010432&id=579619102172179 กราฟิก : ศปบ.จชต.

Categories
ภูมิภาค

ศธ.เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center) และลงนามความร่วมมือระหว่างพันธมิตรโครงการ ที่นราธิวาส

(9 มกราคม 2563) พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พลเอก จำลอง คุณสงค์ กล่าวว่า “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center)” จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถยกระดับการศึกษาสู่สากล เน้นนวัตกรรมการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ สำนักงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส สถาบันโฟกัสอคาเดมี่ พันธมิตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 22 โรงเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดคุณภาพ และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้นำความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป ภายในงาน มีกิจกรรมพิธีมอบป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล […]

Categories
ภูมิภาค

ศธ.มอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา จ.สตูล

(3 มกราคม 2563) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอาณัต มีบุญ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครู นักเรียนที่รับมอบทุนการศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายดาลัน นุงอาหลี กล่าวว่า ทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ที่เรียนดี มีความประพฤติดี ให้ได้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา จำนวนทุนละ 2,400 บาท/ปี สำหรับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะต้องผ่านคุณสมบัติที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบคัดเลือกตามคุณสมบัติ คือ มีสัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่เกิน 18 […]