Categories
ต่างประเทศ เสมา 1

รมว.ศธ.หารือเอกอัครราชทูต​นิวซีแลนด์​ สานต่อความร่วมมือด้านการศึกษา เล็งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร่วมกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (H.E. Mr. Tahamoana Aisea Cluny Macpherson) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า ประเทศไทยและนิวซีแลนด์มีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการเร่งพัฒนา และยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากร และครูผู้สอนภาษาอังกฤษในทุกสังกัด ด้วยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จึงขอความร่วมมือฝ่ายนิวซีแลนด์ ในการพิจารณาให้การสนับสนุน การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่เข้มข้นแก่นักเรียนไทย เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการทำงาน การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลไทยที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ที่มีความร่วมมืออย่างจริงจังภายใต้แผนการโคลัมโบ (Colombo Plan) ซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้ไทยและนิวซีแลนด์ สามารถต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน […]

Categories
ต่างประเทศ เสมา 1

รมว.ศธ.หารือเยอรมนี พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและครูอาชีวะไทย

(19 กุมภาพันธ์ 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและเยอรมนีกับ Dr.Peter Ramsauer ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, Mr.Georg Schmidt เอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะ โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.เข้าร่วม ณ ห้องดำรงราชานุภาพ รมว.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ศธ.มีนโยบายในการผลักดันโครงการด้านอาชีวศึกษาที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนนักศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมด้านภาษา การเสริมสร้างทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน Dr. Peter Ramsauer กล่าวว่า ขอบคุณประเทศไทยที่ได้ดำเนินความร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ หอการค้าเยอรมัน-ไทย และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งนับว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบของหุ้นส่วนความร่วมมือของเยอรมนีที่ประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ฯ สภาผู้แทนราษฎรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เน้นย้ำว่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น Mr. Georg Schmidt กล่าวเพิ่มเติมว่า เยอรมนีได้ออกแบบหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองกับสิ่งท้าทายในโลกปัจจุบัน […]

Categories
ต่างประเทศ เสมา 1

รมว.ศึกษาธิการ เปิดประชุม 42nd SEAMEO High Officials Meeting ย้ำให้ความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ศตวรรษที่21

(27 พ.ย. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting) ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มีผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ จำนวน 11 ประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 140 คน การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO High Officials Meeting จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยเฉพาะการบรรจุหลักสูตรการสอนภาษา CODING ซึ่งถือเป็นภาษาที่ 3 นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางบริบทโลกที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ […]

Categories
ต่างประเทศ

ศธ.ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง

(25 พ.ย. 62) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ นายหลูย์ เจี้ยน (Lyu Jian) เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้ลงนาม และมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม รวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (LMC: Lancang-Mekong Cooperation) เกิดจากยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน (ตอนใต้) โดยในปี 2561 สอศ. ได้เสนอคำขอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อนุมัติการสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าว ได้แก่ […]

Categories
ต่างประเทศ เสมา 1

ยูเนสโกเชื่อมือไทยนั่ง กก.บห.ของยูเนสโก กลุ่ม 4 ร่วมกับประเทศเอเชียแปซิฟิกอีก 5 ประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ประชุมได้มีมติลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ประเทศไทยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO Executive Board) กลุ่ม 4 ด้วยคะแนนเสียง 156 ร่วมกับประเทศเอเชียแปซิฟิกอีก 5 ประเทศ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติที่ประเทศไทยได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO Executive Board) กลุ่ม 4 ในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้ไทยมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร โดยคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในสาขางานต่าง ๆ ของยูเนสโก จากประเทศสมาชิก 58 ประเทศ นอกจากนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการจำนวนครึ่งหนึ่ง ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกทุก ๆ […]

Categories
ต่างประเทศ

ไทยเสนอยูเนสโก สนับสนุนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส – รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาของการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 เกี่ยวกับการดำเนินงานของยูเนสโก ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (SDG4) โดยเฉพาะการผลักดันการจัดการศึกษาให้คนทุกคนมีความเท่าเทียม และคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินความพยายามมาอย่างต่อเนื่อง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้หยิบยกบทบาทของสถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโก (UIS) ในการสนับสนุนรัฐสมาชิกเกี่ยวกับการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่แม่นยำจะเป็นมาตรวัดที่สำคัญ และช่วยสะท้อนถึงความสำเร็จของการดำเนินการตาม SDG4 รวมทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม SDG4 ในระดับชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้สนับสนุนกรอบการดำเนินงานการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายหลังปี ค.ศ 2019 เนื่องด้วยเชื่อมั่นการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ ประเทศไทยเพิ่งก่อตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ไทยยังได้ผลักดันปฏิญญาระดับภูมิภาคว่าด้วยหุ้นส่วนทางการศึกษา “Regional Declaration on Advancing […]

Categories
ต่างประเทศ เสมา 1

ไทยชูบทบาทเด่นเวทียูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศส ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 40

(14 พ.ย. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 (40th Session of the General Conference) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-27 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมช่วง General Policy Debate ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากรัฐสมาชิกต่าง ๆ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงด้านนโยบายและการดำเนินการของประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบยูเนสโก รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงบทบาทที่โดดเด่นของประเทศไทยในกรอบงานของยูเนสโก เริ่มตั้งแต่การเป็นเจ้าภาพสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ การสนับสนุนงานทุกสาขาของยูเนสโก และปัจจุบันได้ร่วมผลักดันการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมความเท่าเทียมด้านการศึกษา การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ 4 ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีนโยบายพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล […]

Categories
ต่างประเทศ

รมว.ศธ.เปิดประชุมกรรมการ SEAMEO STEM-ED และศูนย์ SEAMEO SEPS: แนะคิดนอกกรอบ-แบ่งปันองค์ความรู้กลุ่มอาเซียน

(27 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ SEAMEO STEM-ED และศูนย์ SEAMEO SEPS ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ประเด็นสำคัญเมื่อปี 2560 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาค 2 ศูนย์ คือ – ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) – ศูนย์ระดับภูมิภาค ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability : SEAMEO SEPS) – ทั้ง 2 ศูนย์ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) […]

Categories
ต่างประเทศ

รมว.ศธ.ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ OECD ที่สหราชอาณาจักร

(25 กันยายน 2562) ณ Nesta HG กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร / นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี (OECD) เรื่อง “Creativity and Critical Thinking Skills in School: Moving the Agenda Forward” ประเด็นสำคัญ– รมว.ศธ.กล่าวในเวทีนานาชาติ ไทยให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพครู– ชูประเด็นการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีอินเทอร์เน็ตครบทุกโรงเรียน– ย้ำคำมั่นที่จะใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า ในการนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐกถาในหัวข้อ “การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อนวัตกรรม” ร่วมกับ รมว.ศึกษาธิการสหราชอาณาจักร และ รมว.ศึกษาธิการออสเตรเลีย นายณัฐพล ได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพครูของประเทศไทย โดยตั้งมาตรฐานครู และการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงซึ่งได้มีการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตในทุกโรงเรียน พร้อมกับได้ให้คำมั่นที่จะใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับอย่างดีจากที่ประชุมผ่านการปรบมือที่ยาวนานกว่าปกติ และมีผู้ร่วมประชุมสนใจถามคำถามเป็นจำนวนมาก จากนั้น […]

Categories
ต่างประเทศ

คุณหญิงโค้ดดิ้ง ปาฐกถาในการประชุม The 6th Asian Summit on Education & Skills ที่อินเดีย

(23 กันยายน 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ปาฐกถาเรื่อง “Coding Thailand & Upskill Reskill และอาชีวะเกษตรประเทศไทย” ในการประชุม The 6th Asian Summit on Education & Skills ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2562 ณ เมือง Bengaluru สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ภาพ / คณะทำงาน รมช.ศธ.