ศธ.ประชุมพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(14 สิงหาคม 2562) นายสุทิ

1 185 186 187 188 189 195