‘คุณหญิงกัลยา’ มอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 1

โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 8 มีนาคม 2566 – คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน National Institute of Technology NIT (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จำนวนทั้งสิ้น 33 คน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักศึกษา

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐานโคเซ็น พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการ จัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนและพัฒนาครู บุคลากร และนักศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ รวมทั้งการศึกษาวิจัย ตามรูปแบบของสถาบัน KOSEN ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine

สำหรับหลักสูตรนี้เป็นการนําองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับศาสตร์ทางวิชาชีพ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามหลักวิศวกรรมศึกษา แบบ Monozukuri ด้วยวิธีโครงงานเป็นฐาน หรือ Project-Based Learning เพื่อสร้างนักวิศวกรรมปฏิบัติการเชี่ยวชาญในทางเทคนิค ถือเป็นระบบการศึกษาแบบใหม่ที่รองรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้เข้าศึกษาต่อในด้านอาชีวศึกษาโดยใช้ระยะเวลาศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ประสบการณ์ ได้เรียนรู้ ทดลอง และสามารถปฏิบัติงานได้จริง พร้อมปูพื้นฐานทฤษฎีชั้นสูงควบคู่กันไป สู่การเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางเทคนิค ควบคุมการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพได้ คาดว่าในอนาคตจะ ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีความสามารถแข่งขันระดับเวทีโลกได้

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: