‘คุณหญิงกัลยา’ เปิด อกท.ในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565 ที่จังหวัดยโสธร

28 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดยโสธร / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำเภอมหาชนะชัย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจแก่เยาวชนของชาติที่กำลังเรียนอาชีวศึกษาเกษตร ในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานเกษตรของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วย อกท. สมาชิก อกท. ศิษย์เก่า ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. และเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของสมาชิกและหน่วย อกท. ทำให้สมาชิก อกท. มีความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณค่าต่อสังคม และมั่นใจในวิชาชีพเกษตร พร้อมที่จะยึดถือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

“ขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพจนประสบผลสำเร็จ ทั้งสมาชิกศิษย์ปัจจุบัน และสมาชิกศิษย์เก่า ขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป และต้องขอขอบคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.ทุกท่าน ที่เป็นแรงส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อกท. จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยการจัดงานครั้งนี้ขอให้สมาชิก อกท.ทุกคน ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มที่ ขอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพทางการเกษตร ให้นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปพัฒนาตนเองในงานอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: