‘ตรีนุช’ มอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา

รมว.ศธ. “ตรีนุช” มอบนโยบายในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สร้างความเชื่อมั่น ด้วยการทำงานร่วมกันแบบ MOE One Team เพื่อพลิกโฉมทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กำชับการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ฟังเสียงระดับพื้นที่ ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่องบประมาณสูงสุด

โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.), นายพัฒนะ พัฒนทวีดล และนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ., ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 245 เขต และผู้บริหารระดับสำนัก เข้าร่วมการประชุม

รมว.ศธ. กล่าวว่า ผอ.สพท.เป็นผู้บริหารที่กำกับดูแลคุณครูในส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด สิ่งที่สำคัญคือต้องเน้นหนักในเรื่องของนโยบายต่าง ๆ เช่น โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย, MOE Safe Center ความปลอดภัยในสถานศึกษา, แนวทางพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่, ยกระดับคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning, จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม, สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา, ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู, แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เสริมความแข็งแรงให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

“ฝากเน้นย้ำให้ สพท.ลงไปกำกับดูแลโรงเรียนซึ่งมีความหลากหลาย เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ควรช่วยเหลือแนะนำโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงเพิ่ม สามารถแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่องบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนรายหัวที่รัฐบาลเพิ่มให้ ตลอดจนเรื่องอาหารกลางวัน ต้องโปร่งใส ส่งต่อคุณภาพถึงผู้เรียน รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจกับครูและบุคลากรในพื้นที่

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ทุกวันนี้มีข้อท้าทายมากยิ่งขึ้นในทุกมิติ ทั้งสื่อออนไลน์ ยาเสพติด ความรุนแรง หรือสิ่งที่อยู่ข้างนอก เพราะฉะนั้นครูและบุคลากรการทางการศึกษาอาจต้องทำงานมากกว่าเดิม หนักกว่าเดิม ไม่ใช่เฉพาะสอนหนังสือ แต่รวมถึงเรื่องบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์ความรู้ ให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นว่า นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนต้องได้รับความปลอดภัย ลดการบูลลี่ในโรงเรียน ไม่ให้เกิดความรุนแรงทุกมิติ รวมถึงภาวะซึมเศร้าในเยาวชน ซึ่ง ศธ.ได้ทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เป็นโมเดลนำร่อง อาศัยเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุข ให้ดูแลเรื่องสุขภาพจิตร่วมกับครู

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายและโครงการต่าง ๆ มาโดยตลอด ศธ. ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าความเป็น “MOE One Team ของบุคลากร จะพลิกโฉมทางการศึกษาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากร่วมมือกันอย่างเต็มที่ จะนำมาซึ่งความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดเวทีรับฟังและสรุปการดำเนินงานทางการศึกษาของ สพท. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย โรงเรียนคุณภาพ การดำเนินงานบริหารงานบุคคล ฯลฯ โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาต้องนำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่พบในการจัดตั้งงบประมาณกับสำนักงบประมาณ และกรรมาธิการฯ ที่มีความห่วงใยการทำบัญชีและการรายงานของ สพท.และโรงเรียนในสังกัดให้นำไปปฏิบัติ เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนอย่างมีคุณภามาตรฐานต่อไป

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: