“ตรีนุช” เปิดประชุมวิชาการ อกท.ภาคกลาง ครั้งที่ 43 ย้ำสอนเกษตรสมัยใหม่ตอบโจทย์ประเทศ

(24 ธ.ค. 2565) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ 43 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ สมาชิก อกท. , ผู้ทำคุณประโยชน์ของ อกท. และ ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่ง อกท.เป็นองค์การที่มีกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ มีความเป็นผู้นำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้เกษตรกรรมเป็น ยุทธศาสตร์สำคัญ ในการพัฒนาประเทศ

ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลกำหนดให้การเกษตรกรรมสมัยใหม่เป็นหนึ่งใน 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จำเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งกลไกสำคัญที่สุดก็คือ การผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ให้มีศักยภาพสูงสุดเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรม

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า การนำสมาชิก อกท.ปัจจุบัน และศิษย์เก่ามายกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เกิดแบบอย่างที่ดี ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์เพื่อนำไปประกอบอาชีพในขณะที่เป็นนักเรียน นักศึกษา

นับว่าเป็นสิ่งความสำคัญ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง สมาชิก อกท.ยังต้องมีความตระหนักในการพัฒนาวิชาชีพ ให้เป็นเยาวชนที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มุ่งเน้นการเรียนเกษตรสมัยใหม่ เน้นการสร้างอาชีพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการคนที่มีทักษะให้กับภาคประกอบการ อันจะทำให้สมาชิกสามารถครองตน ครองคน ครองงานได้อย่างมีความสุขในอนาคต และขอให้สมาชิก อกท.ทุกคนช่วยกันพัฒนาและรักษาความดีขององค์การฯ ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป

ด้านว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการ อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 43 มีหน่วย อกท. ที่เข้าร่วมงานจำนวน 13 หน่วย ได้แก่ หน่วยกาญจนบุรี หน่วยฉะเชิงเทรา หน่วยชลบุรี หน่วยชัยนาท หน่วยทุ่งสิงห์ หน่วยบางไทร หน่วยบางพูน หน่วยเพชรบุรี หน่วยราชบุรี หน่วยลพบุรี หน่วยสุพรรณบุรี หน่วยสระแก้ว และหน่วยสมุทรสาคร

ภายในงานมีกิจกรรมการสัมมนาผลงานทางวิชาการ การแข่งชันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาช่างกลเกษตร สาขาศิลปะเกษตร สาขาพื้นฐาน และสาขาบริหารธุรกิจ การจัดประกวดนิทรรศการทางการเกษตร การแสดงนันทนาการของสมาชิก

นับเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกทั้งในด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การแสดงออก และภาวะผู้นำตามระบอบการปกครองประชาธิปไตย ดังคติพจน์ของ อกท. ที่ว่า “เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม”

ทั้งนี้ การจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค จัดขึ้น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยในภาคกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2565 ณ อกท.หน่วยสระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว และ สอศ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานงานระดับชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: