ผลการประชุมบอร์ด ป.ย.ป.ศธ.

คณะกรรมการ ป.ย.ป.ศธ. โดย ปลัด ศธ.เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11 และ 12 การพัฒนาการเรียนรู้และยกระดับศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ส่วนกฎหมายที่สำคัญ 3 ฉบับ คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) รวมทั้งนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประกาศใช้ หากได้รับการประกาศใช้แล้ว หน่วยงานจึงจะสามารถนำเข้าข้อมูล eMENSCR ได้

20 ธันวาคม 2565, ห้องประชุมจันทรเกษม / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของกระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ว่าที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

เห็นชอบแนวทางพิจารณาทบทวนตัวชี้วัด ภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11 และ 12

ที่ประชุมเห็นชอบ แนวทางการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับปรุบปรุง) เพื่อเป็นข้อมูลเสนอความเห็นของหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน เมื่อเข้าวาระประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ประกอบด้วย

  • ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยที่ 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น มีเป้าหมายเพื่อให้วัยเรียนและวัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์รักการเรียนรู้มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น โดยเปลี่ยนตัวชี้วัดจากเดิมเป็น ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะแรงงานในอนาคต
  • ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายแรกเพื่อให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเปลี่ยนตัวชี้วัดจากเดิมเป็น ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
    – เป้าหมายที่ 2 เพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา(ความสามารถของมนุษย์ที่จะค้นหาปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองหรือรับใช้สังคม)ดีขึ้น โดยเปลี่ยนตัวชี้วัดจากเดิมเป็น สัดส่วนเด็กนักเรียนชั้น ป.3-ม.6 ที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาศักยภาพหรือพหุปัญญา จากนักเรียนชั้น ป.3-ม.6 ทั้งหมด
  • ประเด็นที่ 12 แผนย่อยที่ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น โดยเปลี่ยนตัวชี้วัดจากเดิมเป็น ดัชนีการพัฒนาครูฯ ให้มีคุณภาพ รวมทั้งสัดส่วนนักเรียน ม.3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็มใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, อังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  • ประเด็นที่ 12 แผนย่อยที่ 12.2 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 8 ประการ (ปัญญาด้านปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น, ด้านปฏิสัมพันธ์ต่อตนเอง, ด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์, ด้านการมองเห็น-พื้นที่, ด้านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย, ด้านถ้อยคำ-ภาษา, ด้านเข้าใจธรรมชาติ, ด้านดนตรี) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยเปลี่ยนตัวชี้วัดจากเดิมเป็น สัดส่วนเด็กนักเรียน ป.3-ม.6 ที่มีข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญารายบุคคลต่อนักเรียนชั้น ป.3-ม.6 ทั้งหมด

ในส่วนของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ขณะนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แจ้งว่ากำลังนำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) (ร่าง) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประกาศใช้ หากได้รับการประกาศใช้แล้ว หน่วยงานจึงจะสามารถนำเข้าข้อมูล eMENSCR ได้ โดยทางกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. จะเร่งแจ้งให้บอร์ด ป.ย.ป.ศธ.ทราบอีกทางหนึ่ง

การประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ., นายพีระพล พูลทวี ที่ปรึกษาปลัด ศธ., นายสมพร ปานดำ รองเลขาธิการ สอศ., นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7, นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ. โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ศธ. และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: