วุฒิสภา และ ศธ.จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพวาด “พ่อของแผ่นดิน”

(2 ธันวาคม 2565) วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพวาดในหัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน” ในงาน “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม ณ อาคารวุฒิสภา

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการหน่วยแพทย์ พระราชทาน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการฝนหลวง โครงการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และนานาชาติ

กิจกรรมในปีนี้ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดภาพวาด “พ่อของแผ่นดิน” โดยมีผู้ส่งภาพวาดเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 445 ราย ซึ่งคณะกรรมการการตัดสินได้พิจารณาตัดสินแล้ว จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 9 ราย ดังนี้

ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 ราย ได้แก่

  1. เด็กหญิงกานต์พิชชา นันท์ดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม
  2. เด็กชายกฤติพงษ์ บุญเปรม โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี
  3. เด็กหญิงชัญญาลักษณ์ มาสมบูรณ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 ราย ได้แก่

  1. นางสาวฐิดาภา ซุยใจทัด โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
  2. นางสาวชาลิสา ไชยคันธิยะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
  3. นางสาวสุพิชชา ปิติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา

ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3 ราย ได้แก่

  1. นางสาวพิชามญชุ์ เหง้ามณี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี
  2. นางสาวธิตยา ออมกิจยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จังหวัดสงขลา
  3. นางสาวเกร็จฟ้า แก้วเกตุ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จังหวัดสงขลา

ชมภาพวาดที่ชนะการประกวดได้ที่ลิงก์
https://drive.google.com/drive/folders/1I8lasnX4BozxQiaGyGF7KeWBokAWyP4i?usp=sharing

ณัฐพล สุกไทย : ข่าว/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: