ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค ครั้งที่ 6/2565

“คุณหญิงกัลยา” เผยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทั้ง 77 แห่ง เตรียมตั้ง “คณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษา” เพื่อขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ ปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะในการทำงาน

(24 พฤศจิกายน 2565) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในภูมิภาค ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่งจะทยอยแต่งตั้งให้ครบ 77 แห่ง นอกจากนี้ ปลัด ศธ.ได้เสนอเรื่องใหม่ที่สำคัญมากคือ ให้ตั้ง “คณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษา” ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าอยากให้ได้อะไรมากกว่าวิชาการ มีทั้งข้อมูลความรู้จากมหาวิทยาลัย หรือส่วนต่าง ๆ ของสภาการศึกษาที่วิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย และอาชีวศึกษา ควรเป็นรูปแบบใด มุ่งไปในทิศทางใด นำเสนอคณะกรรมการชุดนี้ว่าจะขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไร เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการศึกษาของภูมิภาคทั้งประเทศ เพราะที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นการบริหารงานบุคคล ปัญหาต่าง ๆ หรือการโยกย้าย ซึ่งไม่ได้ดูถึงบริบทของการพัฒนาการศึกษาภูมิภาคในพื้นที่นั้น ๆ แต่ตอนนี้เราจะทำให้เกิดขึ้นจริง ส่วนชื่อคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาชุดนี้ จะได้พิจารณาต่อไป

แนวทางที่สำคัญของการตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ อาจรวบรวมผลวิจัย เพื่อนำมาปฏิบัติเชิงพื้นที่ และอาจเลือกที่ใดที่หนึ่งเป็นต้นแบบยกระดับคุณภาพและปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสภาหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ ที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการฯ ก็เห็นด้วย และเสนอแนะว่าการจัดการศึกษาควรเน้นการเพิ่มทักษะการทำงาน เพราะตลาดแรงงานต้องการคนที่จบแล้วทำงานเป็น ซึ่งตรงกับแนวคิดส่วนตัวคือ ควรเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ให้ครูเป็นผู้คอยสร้างบรรยากาศให้เด็กได้เรียนสิ่งที่ชอบ ซึ่งภาคเอกชนไม่สนใจว่าจะจบสาขาวิชาอะไร หากทำงานได้ทันที ก็ถือเป็นหัวใจในการต่อยอดทักษะการเรียนรู้

รมช.ศธ.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

พบพร ผดุงพล / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: