ศธจ.สระบุรี เตรียมความพร้อมสถานศึกษา ปรับเพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (ศธจ.สระบุรี) ชื่นชมนโยบาย “ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน” ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 “สาคร” ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้นักเรียนได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ มีเมนูอาหารที่หลากหลาย ทุกสถานศึกษาควรวางแผนการจัดเมนูอาหารกลางวันล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565, ว่าที่ร้อยเอก สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า จากการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้สถานศึกษาและนักเรียนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับสถานการณ์การปรับตัวสูงขึ้นของค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ที่สำคัญนักเรียนทุกคนจะได้รับอาหารกลางวันที่คุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 – 40 คน จะได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน
  • กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41 – 100 คน จะได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน
  • กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 101 – 120 คน จะได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน
  • กลุ่มที่ 4 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป จะได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน

สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่จะได้รับการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 324 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 – 40 คน จำนวน 36 โรงเรียน, โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41 – 100 คน จำนวน 106 โรงเรียน, โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 101 – 120 คน จำนวน 21 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป จำนวน 161 โรงเรียน โดยมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากการปรับเพิ่มเงินครั้งนี้จำนวน 62,885 คน

ทั้งนี้ ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี, สำนักงาน กศน.จังหวัด และกลุ่มการศึกษาเอกชน ซึ่งดูแลการศึกษาเอกชน ให้เตรียมข้อมูล รายละเอียด เพื่อให้สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

นอกจากนี้ จะย้ำไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน โดยคำนึงถึงปริมาณสารอาหารที่นักเรียนควรได้รับให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องสอดคล้องกับหลักการของการจัดสรรงบประมาณที่คุ้มค่า ปรับเมนูอาหารที่มีความหลากหลาย เน้นผัก ผลไม้ในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูกลง ทำให้มีงบประมาณเหลือมาใช้สำหรับเป็นค่าบริหารจัดการได้ และสถานศึกษาควรวางแผนการจัดเมนูอาหารกลางวันล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

ภาพ/ข่าว ศธจ.สระบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: