“ตรีนุช” ปล่อยคาราวาน “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด”

(26 ตุลาคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยคาราวานกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารสำนักงาน กศน. ครู ตัวแทนนักศึกษา กศน.จากสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 50 เขต เข้าร่วมกิจกรรม

รับชมภาพ Facebook ศธ.360 องศา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในส่วนของสถานศึกษาให้มีมาตรการในการดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืน ใช้กลไกตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้วยหลักการทำเด็กให้เข้มแข็ง จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการดำเนินงาน 3 ป. “ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม”

โดยให้สถานศึกษาวิเคราะห์นักศึกษาเป็นรายบุคคล พิจารณานักศึกษากลุ่มเสี่ยง สร้างข้อตกลงและเฝ้าระวัง จากนั้นสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจถึงโทษภัยและผลกระทบของยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมความคิดและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งให้สถานศึกษาใช้ระเบียบวินัยในสถานศึกษาอย่างเข้มข้น ประสานเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ตลอดจนการประสานส่งต่อในกรณีที่เกินกว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

“การจัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของนักศึกษา กศน. และสถานศึกษา กศน. ที่ร่วมกันแสดงพลังและสร้างความมั่นใจในการป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม เพื่อให้สถานศึกษา กศน. เป็นแหล่งปลอดสารเสพติด และนักศึกษา กศน. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก ชนิด เน้นประสานความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน องค์กรท้องถิ่น สถานีตำรวจ เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายนักเรียน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมกันวางระบบแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำร่วมกันอยู่แล้ว แต่จากวันนี้ไปจะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้จะนำไปสู่การขยายผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสถานศึกษาอื่นและสังคมต่อไป” นางสาวตรีนุช กล่าว

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ภายใต้หลักการทำให้เด็กเข้มแข็ง ตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ การป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม สำนักงาน กศน. จึงนำแนวทางดังกล่าวสู่การปฏิบัติด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” โดยดำเนินการ 1) การสำรวจและค้นหา จำแนกกลุ่มนักศึกษา กศน. ที่เสี่ยง เสพ หรือติดสารเสพติด 2) การเฝ้าระวัง สร้างครูแกนนำ และจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นที่ปรึกษา 3) การดำเนินการฟื้นฟู จัดกิจกรรมหรือค่ายบำบัด และ 4) การดำเนินการสร้างความยั่งยืน สร้างเครือข่ายดูแลรอบ ๆ สถานศึกษาและชุมชน

ในวันนี้สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” โดยนำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 250 คน ร่วมกล่าวปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งร่วมขบวนคาราวานรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งคาราวานนี้จะลงพื้นที่ไปตามชุมชนเพื่อปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมขยายผลกิจกรรมไปยังสำนักงาน กศน.ทุกแห่งเพื่อดำเนินการในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: