“ตรีนุช” พอใจงานขับเคลื่อน “SAKAEO MODEL by กศน.“

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการขับเคลื่อน “SAKAEO MODEL by กศน.“ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการผลิต” ที่ กศน.กลุ่มสมุนไพรบ้านคลองหว้าใหม่ ต.ทัพพริก และตรวจเยี่ยมโครงการ “ผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยม 1 อำเภอ 1 อาชีพ“ หลักสูตรการพัฒนาผ้าทอมือท้องถิ่น ที่สวนเกษตรผสมผสานสวนท้องทุ่งทันไชย บ้านหันทราย ต.หันทราย

จากการตรวจเยี่ยมพบว่า โครงการมีความก้าวหน้าใน 4 ด้าน คือ

  1. ด้านฝึกอบรม ได้จัดฝึกอบรมใน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS มีผู้เข้ารับการอบรม 200 คน, หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ ได้แก่ ดีปลี ขมิ้นชันพันธุ์แดงสยาม และฟ้าทะลายโจร มีผู้เข้าอบรม 290 คน การปลูกดีปลี มีประชาชนสนใจเข้าอบรมถึง 242 คน เพราะเป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ตลาดจากภาคเอกชนได้ร่วมลงนามสั่งซื้อผลผลิตมากถึง 300 ตันต่อปี, หลักสูตรตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จัดอบรม 9 รุ่น ใน 9 อำเภอ มีผู้เข้าอบรม 231 คน และหลักสูตรเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีผู้เข้าอบรม 235 คน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สระแก้ว ได้ร่วมสนับสนุนงบฯ อบรมด้วย
  2. ด้านการสนับสนุน ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ทั้งจากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว, กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สนับสนุนเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่แบบลากจูง และระบบสูบนำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล
  3. ด้านการตลาด ได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลูกและแปรรูปสมุนไพรดีปลีตากแห้ง ในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 267 ราย พื้นที่ 277 ไร่ 1งาน จัดจำหน่ายให้กับบริษัทเจียงเหลียง โฮลดิ้งส์ จำกัด, มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตากแห้ง ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จำนวน 50 ราย พื้นที่ 100 ไร่ จัดจำหน่ายให้กับบริษัทอ้วยอันโอสถ จำกัด, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรขมิ้นชันพันธุ์แดงสยามตากแห้ง ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จำนวน 10 ราย พื้นที่ 15 ไร่ จัดจำหน่ายให้กับบริษัท ดีท็อก ประเทศไทย จำกัด
  4. ด้านการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับอบจ.สระแก้ว และจังหวัดสระแก้ว ในการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) ขนาด 8×2.40 เมตร และขนาด 3×4 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญกับการแปรรูปพืชสมุนไพร เพื่อให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้ ได้รับการสนับสนุน และส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วไปแล้ว 13 โดม

สำหรับโครงการผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยม 1 อำเภอ 1 อาชีพ ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผ้าทอมือท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละชุมชน ให้แก่ประชาชนได้ถึง 1,366 คน และในปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน กศน.มีเป้าหมายขยายผลการดำเนินงาน ‘SAKAEO MODEL by กศน.’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดนำร่อง และเป็นแนวทางไปยังกศน.จังหวัดอื่น ๆ ในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป” นางสาวตรีนุช กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: