ศธ.ประชุมจัดทำสรุปผลการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2565

นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปผลการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพฯ

นางจิตฤดี ขวัญพุฒ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ทั้งในด้านการรับรู้ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถ่ายทอดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และขยายกรอบแนวทางการดำเนินงานถึง พ.ศ. 2565 สู่การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ดำเนินงานตามกรอบแนวทางของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ดังนั้น แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการด้านฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานควรมุ่งเน้นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการด้านฯ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และสภาพปัญหาการทุจริตภายในหน่วยง่าน ตลอดจนการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับการดำเนินงาน สร้างความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และการสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่กระทำการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อลดปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน

นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต การเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตและกระบวนการดำเนินคดีทุจริตให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานสามารถขยายวงกว้าง มีผลกระทบต่อสังคม ส่งผลให้จำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง และนำไปสู่การเพิ่มค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ที่กำหนดให้ในปี 2566 อยู่ในอันดับ 1 ใน 53 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 51 คะแนน และในปี 2570 อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนย่อยในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยมีตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA และสามารถบูรณาการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความสอดล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติในระดับโครงการ ประกอบด้วย
    1) นำแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่เน้นการส่งเสริมพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
    2) สร้างความตระหนักในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูล และพัฒนาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถยกระดับผลการประเมินให้สูงขึ้น
  2. เพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) กำหนดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ “สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้”
  3. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเมินเพื่อวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรมภายใต้ (ร่าง) แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปผลการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเป็นการร่วมรับฟังแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรหลัก ผู้แทนองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 63 คน

นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ กล่าวในพิธีเปิดว่า จากการรายงานของรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ที่นำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) มาเป็นเครื่องมือในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 25802) ผลักดันสู่การปฏิบัติ ดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนำไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ ที่มีเป้าหมายมให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ที่ส่งผลต่อคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยในปี 2566 อยู่ในอันดับ 1 ใน 53 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 51 คะแนน และในปี 2570 อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน

การประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมรับฟังแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: