ผู้ตรวจราชการ ศธ.”ธนากร” เปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422

16 สิงหาคม 2565 / นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422 ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ

นายธนากร ดอนเหนือ กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการยุวกาชาดแล้ว ยังมุ่งหวังให้ทุกท่านเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการสนับสนุนกิจการยุวกาชาด มีทักษะด้านการบริหารงานยุวกาชาด และเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด โดยการนำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษา สร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดให้เข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากการถ่ายทอดของคณะวิทยากร ได้โอกาสในการสร้างเครือข่าย สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันและกัน และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากทุกภูมิภาค โดยจัดแบบอยู่ค่ายพักแรม รวมระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยนายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม รวมทั้งวิทยากรเครือข่ายยุวกาชาดของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 58 คน แบ่งเป็น ชาย 24 คน หญิง 35 คน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: