คุณหญิงกัลยา เปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ที่นครราชสีมา

รมช.ศธ. “คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” เปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา แนะต่อยอดโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ หมอดินน้อย และยุวหมอดิน นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

10 สิงหาคม 2565 / ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา กล่าวรายงานว่า โครงการหมอดินอาสา เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2538 เริ่มจากการแต่งตั้งเกษตรกรที่สนใจงานด้านการพัฒนาที่ดินและมีความสมัครใจ เป็นอาสาสมัครกรมพัฒนาที่ดิน โดยตอบแทนเป็นลักษณะของงานโครงการให้ได้รับการสนับสนุนเป็นลำดับต้น ๆ เช่น บ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ธนาคารน้ำหมัก แปลงจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งานปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning By Agri-Map) การตรวจวิเคราะห์ดิน เป็นต้น ซึ่งบทบาทของหมอดินอาสาจะเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการพัฒนาที่ดิน และแก้ไขปัญหาดินในระดับพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีหมอดินอาสาอยู่ทั่วประเทศกว่า 77,000 คน แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำอำเภอ และหมอดินอาสาประจำจังหวัด

เป้าหมายการอบรมหมอดินอาสา เพื่อให้หมอดินอาสาได้รับความรู้ด้านการพัฒนา พื้นฟู ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของดิน รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Agri-Map Mobilie, Organic Zoning, กดดูรู้ดิน, LDD Zoning, LDD Soil Guide, คุยกับน้องดินดี, สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังหมอดินอาสาทุกระดับ เพื่อให้หมอดินอาสามีพื้นฐานความรู้ และก้าวไปสู่การเป็นวิทยากร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนนำความรู้ไปพัฒนาอย่างเป็นระบบตามแนวทาง Coding เพื่อก้าวสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ต่อไป

ในส่วนหมอดินอาสา ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา มีจำนวนทั้งสิ้น 4,019 ราย และยังต่อยอดอบรมให้ความรู้ การดำเนินงานของโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ และหมอดินน้อยกับโรงเรียนที่มีแผนและเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 25 โรงเรียน ในอำเภอสีคิ้ว โดยในการอบรมครั้งนี้ มีหมอดินอาสาอำเภอสีคิ้ว จำนวน 120 ราย อำเภอสูงเนิน จำนวน 70 ราย ครูโรงเรียนเป้าหมายเกษตรอินทรีย์และหมอดินน้อย จำนวน 25 โรงเรียน ยุวหมอดินที่เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จำนวน 100 ราย เกษตรกรรับมอบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอำเภอสีคิ้ว จำนวน 45 ราย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หมอดินอาสาล้วนเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของประเทศชาติ ที่ยอมสละเวลาของตนเองมาทำงานให้กับส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เผยแพร่งานด้านการพัฒนาที่ดิน ประสานงานส่งข่าวสารและเก็บข้อมูลในพื้นที่ ตลอดจนเป็นหมอดินที่สามารถวิเคราะห์ดินภาคสนามได้ อีกทั้งการยังมีเป้าหมายที่สอดคล้อง และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายการยุติความยากจน โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่กับการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร การขจัดความอดอยากและสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของระบบนิเวศน์บนบก เป็นต้น

“ดิฉันเห็นว่าโครงการหมอดินอาสายังสามารถต่อยอดได้ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ และหมอดินน้อย เพื่อสร้างและปลูกฝังให้เด็กได้มีจิตสำนึก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีความหวงแหน และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ได้อย่างมีความสุข รวมไปถึงการสร้างยุวหมอดินจากนักศึกษา ของวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมด้วย ทั้งนี้อยากย้ำให้ทุกคนตระหนักว่า ดิน น้ำ ป่า คือข้าวปลาอาหารของลูกหลานทุกคน ขอให้ช่วยกันดูแลและนำความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาฟื้นฟู ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: