สป.ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

4 สิงหาคม 2565 / นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)” จัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของ สป.ศธ. จำนวน 42 คน

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม ประเมิน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ สป.ศธ. ในภาพรวม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อดำเนินการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขประเด็นที่สำคัญ 3 เรื่อง คือ

  1. (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของ สป.ศธ.
  2. (ร่าง) รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของ สป.ศธ.
  3. (ร่าง) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ

“การจัดทำรายงานและประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดทำข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง และสามารถเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้ โดยเฉพาะโครงการที่สนองนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำเนินการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: