สำนักการลูกเสือฯ จัดฝึกอบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี ที่อุบลราชธานี

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดฝึกอบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 6 โรงเรียน จำนวน 77 คน เข้าร่วมฝึกอบรม

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียน ให้มีความตระหนัก มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อได้ โดยเฉพาะเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น่าสนใจหลากหลาย มุ่งเน้นทักษะที่คล่องแคล่ว (Agility Skills) สู่ตัวเด็ก และสามารถประเมินผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: