“คุณหญิงกัลยา” มอบนโยบายมหิดลวิทย์-ภาคีเครือข่าย คัดเด็กเข้าเรียนโครงการทุนเรียนฟรีด้านวิทย์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2566

(22 มิถุนายน 2565) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าเรียนในโครงการทุนเรียนฟรีด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2566 ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งหวังเฟ้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษวิทย์-คณิต สร้างนักวิจัยและนวัตกร ขับเคลื่อนอนาคตประเทศ

โดยมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาลทุกแห่งเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (จภ.) 12 แห่ง โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 19 แห่ง สถาบันโคเซ็น สจล. สถาบันโคเซ็น มจธ. และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 10 แห่ง

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า การขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า ต้องพัฒนาให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ยกระดับไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2580 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และต้องมีการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้องได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ มีพื้นฐานองค์ความรู้และสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คุ้นเคยกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

“ภายใต้โลกที่เรียกว่า VUCA WORLD ที่เต็มไปด้วยความผันผวน แม้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนาเด็กต่อจากนี้ไป ขอเน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่า ต้องเปลี่ยน STEM เป็น STEAM โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ A-Art of Living นั่นหมายถึงเด็กต้องเข้าใจและมีศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น สร้างเด็กที่เก่งอยู่แล้วให้เป็นคนดี ภูมิใจในความเป็นไทย ไม่เก่งด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ฝากให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษด้วย” คุณหญิงกัลยา กล่าว

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์​ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือเอ็มวิทย์ (MWIT) ในฐานะโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผู้รับผิดชอบหลักในระบบการสอบคัดเลือกเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถสูงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการสำคัญของรัฐบาล

ในปีการศึกษา 2566 มีทุนเรียนฟรีในโครงการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 3,148 ทุน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 240 ทุน, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง 1,728 ทุน, โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 19 แห่ง 900 ทุน, สถาบันโคเซ็น สจล. 144 ทุน, สถาบันโคเซ็น มจธ. 96 ทุน และโครงการ พสวท. 40 ทุน โดยนักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถศึกษาข้อมูลและสมัครสอบได้ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 ที่เว็บไซต์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ https://www.mwit.ac.th

“ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ทุกโครงการมาประชุมกำหนดแผนงานหลักและแผนสำรองร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ม.3 ได้วางแผนเตรียมความพร้อมในการสมัครและสอบคัดเลือกทั้งรอบแรกและรอบสองอย่างเป็นระบบ โดยการสอบรอบแรก จะดำเนินการจัดสอบผ่านระบบการจัดสอบของ MWIT ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และทุกโครงการจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 จากนั้นน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละโรงเรียนหรือโครงการ สามารถยืนยันและเข้าสอบรอบสองของโครงการต่าง ๆ ได้ สำหรับโครงการ พสวท. (40 ทุน) จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกรอบสองและกำหนดการประกาศผลสอบและมอบตัวในลำดับถัดไป” ผอ.โรงเรียนมหิดลวิทย์ กล่าว

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: