HIP Global มอบ ATK จำนวน 1 หมื่นชุด มูลค่า 4 แสนบาท ให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งต่อสถานศึกษา

9 มิถุนายน 2565, ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ / นายโทนี่ หยาง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด ในนามของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด 19 (Antigen Test Kit : ATK) จำนวน 10,000 ชุด มูลค่า 400,000 บาท ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาในสังกัด โดยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับมอบ

ในพิธีมอบครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม อาทิ ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ผศ.ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ หัวหน้าหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลพัฒนาการจัดการศึกษา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: