ปลัด ศธ.ผลักดันการบริหารกระบวนการการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

18 พฤษภาคม 2565 / นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการบริหารกระบวนการเชิงระบบ ตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเชื่อมโยง รองรับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานต่อที่ประชุม

การบริหารกระบวนการดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุนที่ชัดเจน ในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจที่ปรากฏในกฎกระทรวง ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ภารกิจ

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานในสังกัด สป. จะต้องรับทราบบทบาท หน้าที่ ภารกิจที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชื่อมโยงและสอดคล้องตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เกิดความคุ้มค่าต้องการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

ภาพ/ข่าว กลุ่ม กพร.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: