ศธ.ติดตามประเมินผลโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ที่ จ.ปัตตานี

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (กนส.) จังหวัดนำร่องที่ จ.ปัตตานี หวังสร้างหลักสูตรฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนประกาศใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้กับสถานศึกษานำไปใช้ต่อไป 

17 พฤษภาคม 2565 จังหวัดปัตตานี / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ “สร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (กนส.)” ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 ณ บักกะห์แลนด์ฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อเป็นแกนนำในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บทบาทและหน้าที่แกนนำส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา การให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา การใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายในการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

โดยการเข้าร่วมสังเกต ติดตาม และประเมินผลครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นำร่องในการนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่ได้รับ ไปใช้เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และประกาศใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้กับสถานศึกษานำไปใช้ต่อไป 

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย นักเรียนแกนนำ (สภานักเรียน) ในสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี จากสถานศึกษา 5 แห่ง ๆ ละ 10 คน  เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย 1) โรงเรียนเมืองปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 2) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี สังกัด สพม.ปัตตานี 3) โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ สังกัด สช.อำเภอเมืองปัตตานี 4) โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ  สังกัด สช. อำเภอยะรัง 5) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: