ผลการประชุมบอร์ด กช.

บอร์ด กช. เห็นชอบแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินและเสริมสภาพคล่องของโรงเรียนเอกชน พร้อมเห็นชอบร่างประกาศ กช. กำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ อย่างมีมาตรฐาน

18 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมราชวัลลภ / นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สิน และเสริมสภาพคล่องด้านการบริหารจัดการศึกษาเอกชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเห็นชอบให้โรงเรียนเอกชนในระบบขนาดเล็ก มีสิทธิขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมในโรงเรียนในระบบได้ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

  1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ 2560
  2. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนเอกชนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้ พ.ศ.2560
  3. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้ส่วนบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ.2564
  4. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ.2564

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับแก้ในส่วนของ “จำนวนนักเรียน” จากเดิมโรงเรียนที่สามารถกู้ได้ต้องเปิดทำการสอน 1 ระดับ ต้องมีจำนวนนักเรียนไม่ต่ำกว่า 120 คน แก้ไขเป็น ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 60 คน ส่วนโรงเรียนที่เปิดทำการสอน 2 ระดับขึ้นไป ต้องมีจำนวนนักเรียนไม่ต่ำกว่า 180 คน แก้ไขเป็นไม่น้อยกว่า 120 คน อย่างไรก็ตามหากมีนักเรียนน้อยกว่าที่กำหนดให้เป็นอำนาจคณะอนุกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขการกำหนด “เบี้ยปรับ” กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ตามจำนวนเงินภายในระยะเวลากำหนด ผู้ยืมเงินจะต้องจ่ายชำระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้นที่ผิดนัดในงวดนั้น จากเดิมที่ต้องชำระเบี้ยปรับจากยอดเงินยืมที่ค้างชำระทั้งหมด ซึ่งก่อนจะมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 โรงเรียนเอกชนจะกู้เพื่อซ่อมแซมและก่อสร้างอาคาร โดยไม่จำกัดวงเงินตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่เมื่อมีการแพร่ระบาด เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพคล่อง จะเปิดให้โรงเรียนได้กู้ได้ในวงเงินไม่เกินโรงเรียนละ 3 ล้านบาท โดยขณะนี้กองทุนฯ มีเงินหมุนเวียนอยู่กว่า 200 ล้านบาทที่จะสามารถปล่อยกู้ได้ และหากวงเงินลดต่ำกว่านี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สามารถเสนอขอเพิ่มวงเงินได้

จากข้อมูลก่อนการแพร่ระบาด มีโรงเรียนกู้เงินกองทุนฯ ทั้งหมด 64 แห่ง แต่หลังจากมีสถานการณ์โควิด 19 พบว่ามีโรงเรียนกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเป็น 407 แห่ง ในส่วนนี้หากโรงเรียนใดมีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทางสช.จะผ่อนผันการชำระหนี้ให้โรงเรียน โดยมีโรงเรียนขอผ่อนผันการชำระหนี้มาแล้วจำนวน 21 แห่ง ซึ่งทุกโรงเรียนที่เสนอขอผ่อนผันมา ทางกองทุนฯ จะพิจารณาอนุมัติทั้งหมด

รมช.ศธ. กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล โดยถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่อย่างมีมาตรฐาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้โรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 21 (3) ในการแต่งตั้งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โดยยกเว้นคุณสมบัติของพระครูนิภาธรรมวงศ์ (ประเทือง เพ็ชรผึ้ง) เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว ในการทำหน้าที่ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มาตรา 21 (3) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: