ครม.อนุมัติงบกลาง 1,848 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน กรอบวงเงิน 1,848 ล้านบาท

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียน กรอบวงเงิน 1,848,047,228 บาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

สาระสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ จำนวน 29,583 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ1 77 แห่ง โรงเรียนศึกษาพิเศษ2 48 แห่ง และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์3 52 แห่ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 61,119 อัตรา 16 ตำแหน่ง ได้แก่

 1. บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานเขต (พนักงานพิมพ์ดีด/ รปภ./ พนักงานทำความสะอาด/ พนักงานขับรถยนต์)
 2. บุคลากร สพท. ขาดแคลนและตั้งใหม่ (แทน 38 ค.(2))
 3. ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
 4. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
 5. นักการภารโรง
 6. ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
 7. วิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง
 8. ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท
 9. ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท
 10. ครูและบุคลากรในโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 11. ครูคลังสมอง
 12. ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
 13. ลูกจ้างส่วนกลาง
 14. ค่าล่วงเวลาสำหรับครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
 15. ครูผู้ฝึกสอนและบุคลากรสนับสนุนกีฬา
 16. พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงบุคลากรทางการศึกษาอย่างมาก จึงเร่งดำเนินการอนุมัติเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้รับเงินเดือนตามที่กำหนดไว้ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงิน 1,848,047,228 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับ สพท. และโรงเรียนเท่าที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า ขอให้บุคลากรทุกคนสบายใจได้ว่า จะได้รับเงินเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งขณะนี้ ศธ.ได้จัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ครอบคลุมการจ่ายจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการการทั้งหมดแล้ว

_________________

1ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นรูปแบบที่จัดขึ้นสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละลักษณะโดยเฉพาะ เช่น โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนคนตาบอด หรือจัดตั้งเป็นชั้นเรียนเฉพาะในโรงเรียนปกติ เช่น ชั้นเรียนเด็กพิเศษ

2โรงเรียนศึกษาพิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการทางหู เด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการทางตา และเด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการทางร่างกาย (แขน – ขา)

3โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กยากไร้ เด็กเร่ร่อน เด็กที่พึ่งพาตนเองและครอบครัวไม่ได้ เด็กที่ถูกทำร้ายหรือถูกรังแกจากครอบครัว เด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ประสบภัยธรรมชาติ ภัยจากการสู้รบเพื่อป้องกันประเทศชาติและความมั่นคง และภัยโรคติดต่อร้ายแรง อาทิ โรคเอดส์ เป็นต้น

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: