รมช.ศธ. ‘คุณ​หญิง​กัลยา’ ลงพื้นที่ วษท.นครราชสีมา ย้ำความสำคัญการบริหารจัดการน้ำ พร้อมบรรยายพิเศษ “Coding​ และการศึกษา​เพื่อ​ชีวิต” ในการประชุมผู้บริหาร สพป.นม.เขต 4

(9 กุมภาพันธ์​ 2565) คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานพิธี​เปิดการถ่ายทอดความรู้​เพื่อพัฒนา​เกษตรกร​สู่เกษตรกรรม​ที่ยั่งยืน โครงการพัฒนา​นวัตกรรม​เกษตรอาหารปลอดภัย​กลุ่มนครชัยบุรินทร์​ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​ (วษท.) นครราชสีมา​ อำเภอ​สีคิ้ว​ จังหวัด​นครราชสีมา

รับชมภาพการลงพื้นที่ทั้งหมดได้ที่ Facebook

นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอ​สีคิ้ว กล่าวว่า ปัจจุบันภาคการเกษตรต้องประสบปัญหาด้านการผลิตมาตลอด โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตมีปริมาณลดลง เกิดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทั้งราคา ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสภาพการณ์โรคอุบัติใหม่ ส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำรงชีวิตของเกษตรกร​เป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา​ จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง ด้วยการทำเกษตรกรรมยั่งยืน และสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ วษท.นครราชสีมา ได้รับ​ความร่วมมือ​จากวิทยากรของ วษท.นครราชสีมา และศูนย์พัฒนาการเกษตรนครราชสีมา มีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 360 คน จาก 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา จัดรูปแบบ​การฝึกปฏิบัติแบ่งเป็น ฐานเรียนรู้ที่ 1 การผลิตพืช, ฐานเรียนรู้ที่ 2 การผลิตสัตว์/ประมง, ฐานเรียนรู้ที่ 3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และฐานเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจัดการน้ำและระบบน้ำเพื่อการเกษตร​

รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ กล่าว​ว่า​ หัวใจของการทำเกษตร คือ น้ำ โดย​กระทรวง​ศึกษา​ธิการได้นำองค์​ความรู้​เรื่อง​น้ำสู่วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​ และวิทยาลัยประมง 47 แห่ง​ ผ่านโครงการ​บริหาร​จัดการ​น้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ​ จัดทำหลักสูตร​ชลกร พร้อม​ทั้งขยายสู่ชุมชน เน้นการทำอย่างประหยัด​ด้วยความ​ร่วมมือ​ของ​ประชาชน​ ให้ธรรมชาติ​ช่วยธรรมชาติ​ และนำเทคโนโลยี​เข้ามาใช้ ซึ่งวันนี้ทุกคนจะได้เรียน​รู้​การบริหารจัดการ​น้ำ เพื่อใช้น้ำฝนที่ได้มาฟรีให้เกิดประโยชน์​สูงสุด เมื่อบรรลุเป้าหมาย​แล้วจะทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี สามารถ​แก้ปัญหา​น้ำแล้ง น้ำท่วม และแก้ปัญหา​ความยากจนอย่าง​ยั่งยืน​

จึงขอให้เกษตรกร​ทุกคนมุ่งมั่น​ตั้งใจเรียน​รู้ พัฒนา​ตนเองให้ก้าว​ทัน​การเปลี่ยนแปลง​ยุค​ใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้​กับการ​ทำเกษตร​ให้เจริญก้าวหน้า​ ทันสมัย​ เป็น​ตัวอย่างให้จังหวัดอื่น ๆ ซึ่ง​จะ​สร้างรายได้มากขึ้น​ มีคุณภาพชีวิต​ที่ดีขึ้น​ สามารถ​ผลิต​อาหารที่มีคุณภาพเลี้ยงชาวโลก และเมื่อเรียนรู้แล้วก็ขอให้นำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นอย่างให้แพร่หลาย​ต่อไป

จากนั้น​รัฐ​มนตรี​ช่วย​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เดินทาง​ไป​ยังสำนักงาน​เขตพื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา (สพป.) ​นครราชสีมา​ เขต 4 เพื่อเยี่ยม​ชมนิทรรศการ​และบรรยายพิเศษ​ เรื่อง “Coding​ และการศึกษา​เพื่อ​ชีวิต” โดยมีผู้บริหาร​โรงเรียน​เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย​ จำนวน 179 คน

รับชมภาพการลงพื้นที่ทั้งหมดได้ที่ Facebook

รัฐ​มนตรี​ช่วย​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า โจทย์ของการศึกษาปัจจุบัน คือ จะวางพื้นฐานของเด็กทั้งประเทศไปในทิศทางใด เพื่อสู้กับความผันผวนของโลก จึงอยากสนับสนุนให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบ แล้วเพิ่มโค้ดดิ้งและ STI เข้าไป จะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันเพื่อเผชิญทุกปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งต้องส่งเสริมให้เหมาะกับช่วงวัย โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ต้องเรียนเพื่อให้มีพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลควบคู่กับวิชาชีพอื่น ทำให้เกิดโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนแกนนำแล้ว จำนวน 200 แห่ง

ในส่วนของการเรียนโค้ดดิ้ง คือ การเน้นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ซึ่งโรงเรียนจำเป็นต้องสอนโค้ดดิ้งหลากหลายวิธีการ เช่น การสร้างสิ่งประดิษฐ์ การให้เด็กใช้จินตนาการในการเล่นเกม เป็นต้น จะทำให้เด็กคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดแบบวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กล้าตัดสินใจลงมือทำ ทำผิดแล้วทำใหม่ได้ มีทักษะการอ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ สิ่งสำคัญคือเรียนโค้ดดิ้งแล้วต้องเพิ่มมูลค่าให้ตนเองและครอบครัวได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้อบรมครูสอนโค้ดดิ้งไปจำนวนมากแล้ว แต่ต้องขอฝากให้ ผอ.โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งต่อไปด้วย จะได้เข้าใจและตามครูทัน สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนโค้ดดิ้งได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังขอให้ผู้บริหารเน้นความสำคัญของ STEAM Education โดย A หมายถึง Art of Life, Art of Living and Art of working Together เช่น ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ความเมตตากรุณา ความกตัญญู อารมณ์สุนทรีย์ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศมากกว่าร้อยปีอยู่แล้ว ทำให้คนเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ จำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับความรู้ของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: