รมช.ศธ. “กนกวรรณ” เสริมแรงครู กศน.หัวใจดิจิทัล กลไกสำคัญร่วมพัฒนางาน พัฒนาคน ไปสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

(2 ก.พ.65) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รุ่นที่ 4 โดยมี ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวว่า จากวิกฤติสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผนวกกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลได้นำไปสู่เรียนรู้ ที่นอกจากจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันแล้ว ยังรวมไปถึงการปรับการเรียนรู้ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ ทำให้คนเราสามารถ “เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกที่ และทุกเวลา”

สำหรับการพัฒนาและอบรมหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในปีนี้ของสำนักงาน กศน. จึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.เดินหน้าส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการในยุคดิจิทัล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ในอนาคต คู่ขนานไปกับการพัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher ให้เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” ยกระดับพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะตามมาตรฐานและทักษะที่จำเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาไปสู่การจัดการเรียนรู้แบบ active learning รวมถึงรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นให้สามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของผู้คนในยุคสมัยนี้ได้อย่างมีคุณภาพสู่ กศน.WOW อย่างแท้จริง

โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่องเทคนิค กลยุทธ์ และการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เราจะต้องดูให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมว่าอินเทรนด์อะไร เพราะการพัฒนาครูนั้น นอกจากจะมุ่งยกระดับพัฒนาครู เพื่อให้ครูเรามีความเชี่ยวชาญ มีทักษะ และมีสมรรถนะ ผ่านการอบรมเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Re skill, Up skill แล้ว เราต้องพร้อมกับการก้าวสู่การประยุกต์ใช้ให้เป็น New skill สามารถนำไปขยายผลและต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในด้านนี้ อันจะเป็นกลไกสำคัญร่วมกันในการพัฒนางาน พัฒนาคนให้ไปสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล สำหรับการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เราได้นำมาบูรณาการร่วมกับข้อมูลที่เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชน ในการลงพื้นที่ และเสียงสะท้อนด้านการศึกษาที่ผ่านมาทางนายกรัฐมนตรี โดยนำมาวางแผนสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองปัญหาของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยากร เลขาธิการ กศน. และคณะผู้จัดที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการจัดและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริม พัฒนา และร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงประสบการณ์ตรงในการอบรมนี้ ที่สำคัญขอชื่นชมและขอบคุณคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเราทุกคนที่ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อนักศึกษาและประชาชนของเรา ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ไปขยายผลและต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งในกลุ่มพัฒนาชุนชนท้องถิ่นหรือชุมชน ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมียุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาด้านเศษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ด้านการศึกษา” โดยบูรณาการความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย

ขอขอบคุณสำนักงาน กศน.ที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ อุดมปัญญา และพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข้อมูล: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กศน.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: