รมช.ศธ. “กนกวรรณ” เปิดอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ

ครูโอ๊ะ “กนกวรรณ วิลาวัลย์” รมช.ศธ. เปิดอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ชื่นชมปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างรวดเร็วและดีเยี่ยม

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ รุ่นที่ 8 (มิติเศรษฐกิจ มิติสุขภาพ มิติสภาพแวดล้อม และมิติสังคม) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และทีมวิทยากร อาทิ ผศ.ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, นางทัศนีย์ ญาณะ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.), นายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมจาก 11 จังหวัด เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting ถ่ายทอดจากห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ครูโอ๊ะ” มีความตั้งใจ และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอิสระ โดยมีชาว กศน.มาร่วมขับเคลื่อน ทั้งทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ รวมทั้งได้มีการบูรณาการการทำงานโดยการนำพุทธบูรณาการในเรื่องของอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ จิตตะ วิริยะ วิมังสา ตามหลักปรัชญาที่สำคัญ ซึ่งเป็นสายกลางสามารถเข้าได้กับทุกศาสนา เพื่อสร้างเสริมมิติที่จะทำให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรม และประชาชน ได้มีสมรรถนะ ศักยภาพ และประสิทธิภาพอย่างที่ตั้งใจไว้ ในการจัดกิจกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ในมิติสุขภาพ โดยมีครู กศน.เข้ารับการอบรมจำนวน 3 รุ่น กว่า 1,600 คน

การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบุคลากรต่อยอดจากการอบรม 3 รุ่นที่ผ่านมา เพื่อให้มีความรู้ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 3 มิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสภาพแวดล้อม และมิติสังคม เป็นการเติมเต็มความรู้แก่บุคลากร กศน. จำนวน 952 คน จาก 11 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และแพร่) สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ 6 : การศึกษา ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย

“ขอขอบคุณและชื่นชม เลขาธิการ กศน.ที่มีการปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างรวดเร็วดีเยี่ยม โดยเฉพาะนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต ทั้ง รมว.ศธ.และครูโอ๊ะ ซึ่งกำกับดูแลให้ความสำคัญที่จะต้องร่วมกันผลักดัน การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีทั้งมาตรฐานที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา พร้อมขอเป็นกำลังใจและฝากข้อห่วงใยให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ในการที่เราจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำนโยบายไปปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่สังคมเป็นผู้ประเมินซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย ครูโอ๊ะขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ตั้งใจรับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากร ขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนาได้คุ้มครอง ประทานพร ให้ทุกคนมีความสุข สันติสุขจงมีแด่ทุกคน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: