รมช.ศธ. “กนกวรรณ” เปิดอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ

ครูโอ๊ะ “กนกวรรณ วิลาวัลย์” รมช.ศธ. เปิดอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ชื่นชมปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างรวดเร็วและดีเยี่ยม

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ รุ่นที่ 8 (มิติเศรษฐกิจ มิติสุขภาพ มิติสภาพแวดล้อม และมิติสังคม) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และทีมวิทยากร อาทิ ผศ.ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, นางทัศนีย์ ญาณะ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.), นายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมจาก 11 จังหวัด เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting ถ่ายทอดจากห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ครูโอ๊ะ” มีความตั้งใจ และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอิสระ โดยมีชาว กศน.มาร่วมขับเคลื่อน ทั้งทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ รวมทั้งได้มีการบูรณาการการทำงานโดยการนำพุทธบูรณาการในเรื่องของอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ จิตตะ วิริยะ วิมังสา ตามหลักปรัชญาที่สำคัญ ซึ่งเป็นสายกลางสามารถเข้าได้กับทุกศาสนา เพื่อสร้างเสริมมิติที่จะทำให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรม และประชาชน ได้มีสมรรถนะ ศักยภาพ และประสิทธิภาพอย่างที่ตั้งใจไว้ ในการจัดกิจกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ในมิติสุขภาพ โดยมีครู กศน.เข้ารับการอบรมจำนวน 3 รุ่น กว่า 1,600 คน

การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบุคลากรต่อยอดจากการอบรม 3 รุ่นที่ผ่านมา เพื่อให้มีความรู้ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 3 มิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสภาพแวดล้อม และมิติสังคม เป็นการเติมเต็มความรู้แก่บุคลากร กศน. จำนวน 952 คน จาก 11 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และแพร่) สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ 6 : การศึกษา ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย

“ขอขอบคุณและชื่นชม เลขาธิการ กศน.ที่มีการปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างรวดเร็วดีเยี่ยม โดยเฉพาะนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต ทั้ง รมว.ศธ.และครูโอ๊ะ ซึ่งกำกับดูแลให้ความสำคัญที่จะต้องร่วมกันผลักดัน การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีทั้งมาตรฐานที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา พร้อมขอเป็นกำลังใจและฝากข้อห่วงใยให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ในการที่เราจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำนโยบายไปปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่สังคมเป็นผู้ประเมินซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย ครูโอ๊ะขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ตั้งใจรับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากร ขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนาได้คุ้มครอง ประทานพร ให้ทุกคนมีความสุข สันติสุขจงมีแด่ทุกคน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

Published by บัลลังก์ โรหิตเสถียร

กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: