สป.ศธ.จัดประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับ ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ

(27 ธันวาคม 2564) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารระดับสำนัก จำนวน 200 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สป. ศธ.ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนบูรณาการทำงานในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ผ่านกลไกสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ที่ผ่านมา สป.ศธ. ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจนมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่สำคัญ จำนวน 11 เรื่อง คือ

 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจิตอาสา
 2. การบริหารจัดการและมาตรการการช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. การช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์​ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้​
 4. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน
 5. กระทรวงศึกษาธิการสัญจร
 6. ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม
 7. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ
 8. ระบบสารสนเทศ​เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)​ มุ่งสู่ Big Data
 9. พัฒนามาตรฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 10. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่บุคลากร
 11. การประชาสัมพันธ์รอบด้านหลากหลายช่องทาง

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาส​ให้ผู้บริหารในส่วนกลางและภูมิภาคได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค​ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาต่อไป

อิชยา กัปปา /สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ /ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: