ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 17 คน/รูป ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

 1. ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานกรรมการ
 2. นายวิสิทธิ์ ใจเถิง กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
 3. นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
 5. นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกิจและการบริการ)
 6. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการประถมศึกษา/ด้านการงบประมาณ)
 7. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการอาชีวศึกษา/ด้านการบริหารการศึกษา)
 8. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 9. นายปราโมทย์ แก้วสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการมัธยมศึกษา)
 10. นางพรรณพิมล วิปุลากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส)
 11. นายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
 12. นางศรินธร วิทยะสิรินันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ)
 13. รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารการศึกษา)
 14. นายสนิท แย้มเกษร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารงานบุคคล/ด้านการกีฬา)
 15. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านอุตสาหกรรม)
 16. นายอำนาจ วิชยานุวัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/ด้านการศึกษาเอกชน/ด้านการศึกษาปฐมวัย)
 17. พระพรหมบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/294/T_0001.PDF

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: