ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานโคเซ็น

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐานโคเซ็น พุทธศักราช 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ “มาตรฐานโคเซ็น” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Technology : NIT) ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. (ต่อเนื่อง 5 ปี)

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: