“ตรีนุช”กางแผนแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ เริ่มทันที

รมว.ศึกษาธิการ เปิดแผนแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ทำงานร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ให้มีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30% ศธ.เจรจาให้ครูที่ถูกฟ้อง แก้ไขปัญหาผู้ค้ำประกัน พร้อมตั้งเป้าอบรมวินัยทางการเงินปีละ 1 แสนคน เริ่มอบรมรุ่นแรกวันที่ 1-15 ต.ค.นี้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดทำแผนแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการ 3 แผนงาน ดังนี้

แผนงานที่ 1 โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ เป็นฐาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ จำนวน 12 แห่ง 4 ภาค ๆ ละ 3 แห่ง ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่ง และส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัด ภายในเดือนตุลาคมนี้ และขยายผลการดำเนินไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศที่มีความพร้อม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

รูปแบบการดำเนินงาน ได้ถอดบทเรียนจากสหกรณ์ตัวอย่าง 2 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ซึ่งพบแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นสำคัญ ดังนี้

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ต่ำลงไม่เกิน 3%
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์และสถาบันการเงิน ให้สอดคล้องกับสินเชื่อที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำ 4.5-5%
 • จัดสรรผลกำไรมาเพิ่มเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ให้มากขึ้น ไม่น้อยกว่า 30% ของผลกำไร
 • การบริหารความเสี่ยง การลดค่าธรรมเนียม และการค้ำประกันที่ไม่จำเป็น
 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยกเลิกการฟ้องคดี รวมหนี้จากทุกสถาบันการเงินมาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในอัตรา 2.5% การปรับโครงสร้างหนี้ครูก่อนเกษียณ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่ครูที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ 0.25-0.50% ปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือน
 • จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสถาบันการเงิน และต้นสังกัด
 • ร่วมกันส่วนราชการต้นสังกัดหัก ณ ที่จ่าย ควบคุมยอดหนี้ไม่ให้เกินความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ จะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30%
 • ร่วมกับ ศธ. สร้างระบบพัฒนาและดูแลสมาชิก ให้ความรู้เสริมสร้างวินัย และการวางแผนทางด้านการเงิน การสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มการออม และไม่ก่อหนี้เพิ่ม

แผนงานที่ 2 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เจรจากับสถาบันการเงิน

เพื่อแก้ไขปัญหาครูรายที่ถูกฟ้อง พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาของผู้ค้ำประกัน และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 โดยให้มีการดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกันในระดับพื้นที่จังหวัดในการปรับโครงสร้างหนี้ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงิน และส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด

แผนงานที่ 3 การจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มอายุราชการ 1- 5 ปี ให้มีความรู้ทางด้านการวางแผนและการสร้างวินัยทางการเงินและการออม โดยมีเป้าหมายอบรม 1 แสนคนต่อปี เริ่มอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 ทางออนไลน์ ผ่านศูนย์ Deep กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ข้อมูลภาพรวมปัญหาหนี้สินครู พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ 9 แสนคน หรือ 80% มีหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท โดยเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู วงเงิน 8.9 แสนล้านบาท คิดเป็น 64% รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน วงเงิน 3.49 แสนล้านบาท คิดเป็น 25% ของหนี้สินครูทั้งหมด

8 thoughts on ““ตรีนุช”กางแผนแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ เริ่มทันที

Add yours

 1. 1.ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ4% /รัฐหรือสถาบันการเงินหรือเงิน สะสมของ สก.ส.ค.ให้คิดดอกเบี้ยกับสหกรณ์หรือผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่เกิน2%
  2.การผ่อนชำระรายเดือน >>นำจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายเดือนมาตั้งรวมกับเงินต้นแล้วให้เหลือเงินเดือน30%
  3.งดส่งหุ้นรายเดือนหรือตามความสมัครใจ
  4.ภาษีเงินได้ให้คิดจากยอดเงินคงเหลือรายเดือนไม่ใช่ยอดจ่ายเงินจากรัฐ
  5.ยกเลิกการประกันเงินกู้ทุกประเภท
  6.ห้ามสมาคมฌาปนกิจทุกแห่งบังคับให้ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก
  7.งดให้ผู้เข้าร่วมโครงการนี้กู้เงินจนกว่าจะชำระหนี้หมดหรือเหลือยอดหนี้น้อยกว่า30%ของวงเงินกู้ที่เข้าร่วมโครงการ
  8.โบนัสกรรมการสหกรณ์ไม่เกินคนละ1แสนบาทต่อปี

  ถูกใจ

 2. ครูมีแต่เงินเดือนในการดำรงชีวิตเท่านั้น ครูเป็นหนี้เพราะ 1.ส่งลูกเรียน 2.สร้างบ้านพักอาศัย 3.รถเพื่อใช้เดินทางไปทำงาน จึงอยากเห็นการดูแลหนี้สินอย่างจริงจัง อย่าทำเหมือนไฟลามทุ่งเหมืินทุกครั้งที่เคยผ่านมา โดยเฉพาะการลดดอกเบี้ยเงินก็จะเหลือในกระเป๋าในการดำรงชีวิตอยู่ได้

  ถูกใจ

 3. อยากให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ศรีสะเกษ ให้กู้เพื่อรวมหนี้จาก ออมสิน กรุงไทย มาไว้ที่ออมทรัพยครูที่เดียว และคิดดอกเบี้ยถูก พร้อมกับทำประกันวงเงินกู้ไว้ไม่ให้เดือดร้ิอนคนค้ำ อยากให้กรรมการเห็นแก่ประโยชน์ของสมาชิก มากกว่าประโยชน์ของตนเอง (อยากให้ทำเหมือน ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด)

  ถูกใจ

 4. ควรรวมหนี้ครูที่ต้องการความช่วยเหลือมาไว้ที่สหกรณ์ครูแห่งเดียว คิดดอกเบี้ยต่ำๆจากนั้นให้ครูผ่อนคืนจนครบ จะขอบพระคุณอย่างที่สุด ส่วนครูที่ผิดสัญญาทำให้เพื่อนเดือดร้อนก็ช่วยเป็นรายๆไป ทำประกันเงินไว้พอตายก็ทบกับหนี้ที่มีจบไปและห้ามไปกู้ที่อื่นมาอีก ถ้าผิดสัญญาก็ไม่ต้องชื่อถือไม่ต้องช่วยอีก

  ถูกใจ

 5. ช่วยดูแลเรื่องการประกันชีวิตของสหกรณ์ครูด้วย เพราะจากที่เคยมีทุนประกันคุ้มครองที่ หนึ่งล้านห้าแสน พออายุ ครบ 70 ปี จะลดเหลือคุ้มครองหนึ่งล้าน 75 ปี เหบือคุ้มครอง 5 แสน พออายุ 80 ปี ไม่มีการคุ้มครอง แล้วเมื่อเสียชีวิต จะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ ..ปัญหาตกถึงผู้ค้ำ และทายาท..มันไม่เป็นธรรม เพราะชำระเงินประกันวงเงินล้านห้ามาตั้ง 30-40 ปี แต่พอชรา กลับลดวงเงินคุ้มครอง..ฝากช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยค่ะ

  ถูกใจ

 6. เรียนถามด้วยความเคารพครูเอกชนเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไหมคะการสมัครอบรมดำเนินการอย่างไรคะอ่านจากความคิดเห็นต่างๆเห็นด้วยทุกประการถ้าทำได้จะดีเยี่ยมมากเพราะครูเอกชนเงินเดือนน้อยพอหักหนี้ของสหกรณ์ก็แทบจะไม่เหลือที่จะใช้จ่ายในครอบครัว

  ถูกใจ

 7. ความจริงที่เจ็บปวดครับ สมาชิกออมทรัพย์ครูบำนาญเเข้าปรับโครงสร้างหนี้แต่ปรากฎว่าทรัพย์ที่คำประกันเดิมถูกบังคับคดีอายัส เนื่องเพราะค้ำ ชพค.ออมสินให้เพื่อนแต่พวกถูกฟ้องเพราะผิดสัญญาออมสินเลยอายัสทรัพย์ไว้หมดโฉนดสามใบถูกประกาศขายทอดตลาดหลุดแล้วด้วย หันมาทางออมทรัพย์ครูจะปรับโครงสร้าง สุดท้ายแล้วหาวิธียืมทรัพย์มาค้ำใหม่จนได้แต่ปรับแล้วหนักกว่าเดิมถูกหักเดือนละ สองหมื่นเอ็ด หักโน่นนี่นั่น เงินคงเหลือรับ 3400 บาทต่อเดือนครับ แสนสาหัส ..มีทางใดแก้ไขบ้างช่วยทางออกทีเถิด..

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: