คุณหญิงกัลยา เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 2 “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม”

เสมา 2 ‘คุณหญิงกัลยา’ เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 2 “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม” ชี้ “คุณธรรม-จริยธรรม” คือ ทางรอดในศตวรรษที่ 21

(10 สิงหาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 2 “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ราชบัณฑิต) เป็นวิทยากร มีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพเพิ่มเติม Facebook

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นต้นทุนทางสังคมของประเทศดูเหมือนค่อย ๆ ถดถอยไป จึงต้องรีบนำสิ่งเหล่านี้กับคืนมาให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนเพื่อนำประเทศให้รอดพ้นวิกฤตทุกอย่างได้ เนื่องจากความรู้นั้นเราสามารถเรียนได้ แต่ว่าคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะจริยธรรมของเด็ก เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความร่วมมือของสังคม จึงจะทำให้สังคมไปรอดได้ในยุคศตวรรษที่ 21

อย่างไรก็ตาม จากรายงานการเปิดรับสมัครอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเพียงไม่กี่ชั่วโมง มีผู้สมัครถึงหลักแสนคน แสดงให้เห็นว่าการจัดอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง จึงหวังว่าผู้ที่เข้าอบรมจะนำความรู้จากทั้ง 10 หลักสูตร ไปต่อยอดในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาเด็ก และพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีบุคลากรที่ทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนประมาณ 800,000 คน ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทำให้การจัดการเรียนรู้บางเรื่องอาจมีข้อจำกัดทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคคลจึงมีความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

วันนี้ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้ที่เป็นทั้ง knowledge และ skill รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเรื่องของประเทศไทย โดยวิทยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ราชบัณฑิต) ในหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ราชบัณฑิต) วิทยากร กล่าวตอนหนึ่งว่า การจะสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนั้น คือ การทำให้นักเรียนรู้ว่าต้องเว้นหรือไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นก่อน พร้อมไปกับการทำความดี ทำกุศลให้ถึงพร้อม โดยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณคุณธรรมแก่ตนเองและผู้อื่นด้วย อย่างไรก็ตามเชื่อว่า 2 เรื่องนี้ครูอาจารย์ก็สอนอยู่แล้วในวิชาพระพุทธศาสนา แต่ทำไมจึงยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นการสอนแล้วจำไปสอบเท่านั้น ไม่ได้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง

ดังนั้น ครูต้องสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิก่อน แล้วค่อยไปสอนนักเรียนให้ปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละศาสนา หากสามารถทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยการสวดมนต์ภาวนาและสมาธิภาวนาแล้ว คุณธรรมจริยธรรมที่สอนในหนังสือก็จะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ ขณะเดียวกันการสอนแบบเดิมอาจไม่เพียงพอสำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องให้ความเข้าใจ สร้างความไว้ใจแก่ลูกศิษย์ จะสามารถเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

สำหรับตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมครั้งต่อไป คือ หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปในทิศทางใด” โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ, ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ, ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง, นายธนชน มุทาพร และ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ภาพเพิ่มเติม Facebook

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

3 thoughts on “คุณหญิงกัลยา เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 2 “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม”

Add yours

  1. เป็นการอบรมที่จะช่วยให้ครูมีการพัฒนาให้ทันกับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยี่/IT/สังคม/ความคิดของคนรุ่นใหม่เพื่อปรับหากันได้ในทุกๆวัยง่ายต่อการสื่อสารเรียนรู้ข้าใจกันสังคมมีความสุข

    ถูกใจ

  2. เป็นการอบรมที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านทักษะเทคโนโลยี และได้เห็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: