(28 มิถุนายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือถึงส่วนราชการในสังกัดที่มีสถานศึกษา (สพฐ., สอศ., กศน., สช. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ โดยให้สถานศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์) และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด