ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

เนื่องจากกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา และจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ก่อนครบวาระ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
หรือการศึกษา และจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และผู้ได้รับการขึ้นบัญชี ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้

๑.๑ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ของภาครัฐ คือ รองศาสตราจารย์ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ คณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑.๒ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ของภาคเอกชน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
๑.๓ กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา คือ นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

๒. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชี ดังนี้

๒.๑ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ของภาครัฐ คือ ศาสตราจารย์วิทยา จันทร์ศิลา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒.๒ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ของภาคเอกชน คือ นายวานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.๓ กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา คือ นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: