ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้ง กก.สภาการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบแต่งตั้ง นางปัทมา วีระวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลการศึกษา) ในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่ลาออก ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ รายละเอียดตามลิงก์

นอกจากนี้ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคประชาสังคม) ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในวาระเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเสนอ รายละเอียดตามลิงก์