เสมา3 มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชา-กัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด รุ่นที่ 1

(2 เมษายน 2564) นางกนกวรร

ศธ.จัดงานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี “ตรีนุช” ย้ำความร่วมมือทุกภาคส่วน ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาประเทศ สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จ

1 6 7 8