ศธ.ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 จำนวน 20,302 ราย

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 107 (2) และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 107 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกอบกับมาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงประกาศรายชื่อข้าราชการต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 20,302 ราย มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังรายชื่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 (เอกสาร 737 หน้า)

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 (เอกสาร 737 หน้า)

3 thoughts on “ศธ.ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 จำนวน 20,302 ราย

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: