‘ครูกัลยา’ ถอดรหัสการศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่นักเรียนไทย

3 กลไกหลัก ในการขับเคลื่อนงานปี 2564
ทันสมัย- เท่าเทียม- ยั่งยืน หัวใจในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

5 นโยบายสำคัญ ที่ต้องผลักดันเพื่อปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
• โค้ดดิ้ง ถือเป็นวาระแห่งซาติ ในการวางรากฐานการปฏิรูปโดยตรงถึงเยาวชนและการพัฒนามนุษย์
• การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ STI (Science Technology Innovation) มาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน
• การอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสี่อร่วมสมัย โดยปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนผ่านนวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับครู
• อาชีวะเกษตรและประมง โดยยกระดับอาชีวะศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเกษตร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรให้กับเยาวชนและชุมชน
• นโยบายการศึกษาพิเศษ รวมทั้งเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม

7 โครงการ เพื่อสร้างนักเรียนคุณภาพ
• โครงการ “Coding for All”
• โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
• โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ
• โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
• โครงการที่นำเอานวัตกรรมมาใช้กับการเกษตรและประมง /
• โครงการด้านการอ่าน เขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย
• โครงการการศึกษาพิเศษ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: