ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง

ด้วยข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการราย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564

ดังนั้น ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ขอลาออก ตามนัยมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ