สพฐ.กำหนดวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 เมษายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563

โดยมีสาระสำคัญ คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา เป็นอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยการตัดสินผลรายวิชา ให้นำคะแนนระหว่างเรียนรวมกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค ตามสัดส่วนที่สถานศึกษากำหนด

ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ยังต้องเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น ๆ สถานศึกษาสามารถกำหนดแนวทางการนับเวลาเรียนผ่านออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เรียนปกติในชั้นเรียน หรือนับเวลาที่นักเรียนใช้ในการทำผลงาน/ชั้นงาน ตามที่ครูมอบหมาย ส่วนกำหนดวันสอบปลายภาค/ปลายปี ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละสถานศึกษา

วันสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ยังคงเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คือ วันที่ 9 เมษายน 2564 แต่หากดำเนินการวัดและประเมินผลยังไม่เสร็จสิ้น สามารถพิจารณาอนุมัติจบการศึกษาได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ